I løpet av det pågående omstillingsarbeidet har hele organisasjonen blitt gjennomgått, og det er foreslått justeringer og reduserte rammer innenfor de aller fleste områder. Forslaget som fremmes skal sikre varige endringer og vi foreslår en omstilling som skal kunne gi oss muligheter til å møte fremtiden på en god måte, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen.

Omstillingsarbeidet inkluderer to separate saker, inkludert fremtidig skole- og barnehagestruktur, som legges frem for politisk behandling samtidig. Eide Drønen er opptatt av at det er det samlede omstillingsarbeidet som skal behandles politisk.

- Sakene som nå er sendt politikerne viser et totalbilde som skal ivareta et balansert og samlet grep for alle virksomhetsområder i organisasjonen. De fleste tiltak til innsparing ligger innenfor økonomiplanperioden, men omstilling er samtidig en kontinuerlig prosess som kommunen vil jobbe med i lang tid fremover, sier hun.

Det samlede omstillingsarbeidet er planlagt behandlet i driftsutvalget 6. oktober, formannskapet 13. oktober og kommunestyret 20. oktober.

Kommunedirektørens innstilling kan leses her.