Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt plan, kunnskapsgrunnlag og andre relevante vedlegg er lagt ut  her.

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 2. desember 2021.

Foto Frederik Garshol