Kommunedirektøren legger frem et budsjett og økonomiplan med en driftsramme på ca. 1,7 milliarder kroner. Budsjettet er preget av at kommunen står midt i en omstillingsprosess for å kunne oppnå økonomisk balanse i økonomiplanen. 

Kommunedirektørens utredning av omstillingstiltak og barnehage og skolestruktur vil først bli politisk behandlet i januar 2022, og budsjett- og økonomiplanen vil derfor bli revidert første halvår for 2022.

I gjeldende økonomiplan var omstillingsbehovet å redusere driftsutgiftene med 50 millioner over fire år. Dette utfordringsbildet har økt ytterligere til 70 millioner kroner for kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

–    Statsbudsjettet gir økte frie inntekter til Stange kommune. Men det er likevel slik at kostnadene øker mer enn inntektsveksten. Store deler av veksten i kommunens frie inntekter er fulgt av nye eller endrede oppgaver. Vi står derfor overfor ytterligere økonomiske utfordringer, men vi skal være i kontinuerlig utvikling for å tilpasse oss innbyggernes behov for tjenester, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen.  

Kommunen står ovenfor flere store investeringsprosjekter.

– I budsjettet legger vi opp til å planlegge langsiktig og vi tenker lengre enn en økonomiplan på fire år. Dette er nødvendig for å skape større forutsigbarhet og gode prosesser knyttet til prioriteringer. Vi står i en situasjon hvor det er nødvendig å kutte, men vi skal samtidig utvikle oss og legge til rette for vekst, sier Eide Drønen.

Gode tjenester for innbyggerne

Stange kommune har, til tross for begrenset økonomisk handlingsrom, hatt en svært positiv utvikling innenfor flere tjenesteområder de siste årene. Årlig rangeres landets kommuner etter en rekke nøkkeltall på tvers av ulike sektorer, gjennom målingen i Kommunebarometeret. 

– Jeg er meget godt fornøyd med at Stange kommune er rangert som nummer 8 av landets kommuner på Kommunebarometeret i 2021. Jeg er stolt over den innsatsen alle våre medarbeidere gjør, og dette er en motivasjon for å fortsette det gode arbeidet som gjøres, sier Eide Drønen. 

– Stange er en attraktiv kommune å bosette seg i og et samfunn hvor det er godt å vokse opp og leve. Vi skal fortsette å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling som motvirker utenforskap og som fremmer god helse, der næringslivet gis gode rammer for etablering og for å skape nye arbeidsplasser, avslutter Kaija Eide Drønen. 

Økonomiplandokumentet kan leses i sin helhet her.

Budsjett og økonomiplan (PDF)

 

Kaija Eide Drønen