Om tjenesten
Kort beskrivelse Stange kommune skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jfr Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Formålet med tjenesten:
Bidra slik at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, samt ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tjenesteomfang baserer seg på en individuell vurdering og kartlegging av søkers bistandsbehov og ressurser
Ved behov for omfattende tjenester kan tjenesten organiseres som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).


Kriterier/vilkår Tildeles personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Stange kommune.

All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell
vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges.

Tjenesten er rettet mot personer som er avhengig av personlig assistanse grunnet somatisk eller psykisk sykdom, skade eller
lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne (jf § 3-1)

Tjenesten kan gis som opplæringstiltak hvis det vurderes å føre til økt selvhjulpenhet.

Det kan kreves egenandel for tjenesten ihht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Egenandelen fastsettes av kommunestyret og reguleres årlig. Støttekontakt er gratis, for utenom at tjenestemottaker dekker
støttekontaktens utgifter som påløper i forbindelse med aktivitet utover ledsagerbevisordningen.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen frist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg
Postboks 214, 2336 Stange
Telefonnr: 62 56 20 35,
faxnr. 62 56 20 34.
Saksbehandlingstid • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning.
• Det blir uansett fattet vedtak ved tildeling av tjenester med varighet lenger enn 2 uker.


Klagemulighet Vedtak om helsetjenester i hjemmet kan påklages etter Pasient og brukerrettighetsloven. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon
 • ​Tjenesten omfatter hjelp til egenomsorg og personrettet praktisk bistand. 
 • Det kan formidles kontakt med frivillige, som eksempelvis frivilligsentral ved behov for bistand som ikke inngår i tjenesten.
 • Tiltak til den enkelte kan gis i form av velferdsteknologiske løsninger.

Hva kan du forvente av Helse- og omsorgstjenesten i kommunen:

 • Alt personell har taushetsplikt. 
 • Tjenesteyter vil samhandle med deg ved utførelsen av tjenesten og brukermedvirkning vektlegges.
 • Kommunens verdier åpenhet, trygghet og mangfold skal prege våre tjenester. 
 • Det kan oppstå akutte situasjoner som medfører at avtaler forskyves. Ved endringer vil tjenesten ha dialog med tjenestemottaker om dette.

Andre viktige ting å merke seg for deg som mottar tjenesten:

 • Du og/eller dine nærmeste pårørende bør gjøre deg/dere kjent med innholdet i vedtaket som beskriver grunnlaget for tildeling, omfang og innhold i den tjenesten du er blitt tildelt.
 • Når tjenesteyter utfører praktisk bistand hos deg, forutsettes det at du er tilstede.
 • Gjør ditt beste for å gi Helse- og omsorgstjenesten beskjed hvis du er fraværende og det berører avtalte tidspunkt. 
 • Innholdet i den tjenesten du får tildelt er rettet mot den nødvendige bistand du har behov for. Det forutsettes derfor at man fortsatt utfører andre oppgaver man kan klare selv, også med hjelpemiddel. 
 • Ved vedtak om bistand til å handle inn nødvendige husholdningsvarer forutsetter dette handlekonto på butikk.
 • Det er viktig å være forberedt på at det i noen tilfeller kan være nødvendig med personlig utstyr og tekniske hjelpemidler. Av og til kan det også være hensiktsmessig og nødvendig med annen fysisk
  tilrettelegging i hjemmet. 
 • Tjenesteutøvere har ikke anledning til å ta i mot pengebeløp eller
  gaver. 

Spesielt for brukerstyrt personlig assistanse (BPA):

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse til mennesker som på grunn av nedsatt funksjonsevne er avhengig av et stort omfang av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet. Selv om tjenestene organiseres som BPA skal tjenestene ha samme innhold og omfang som ellers ville vært gitt.

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (fra 1.1.2015) skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv.

 

 1.  Lovgrunnlag
  Brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 3-8, jf. § 3-2 punkt 6, bokstav b, samt i Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 d. 
 2. Kriterier for tildeling Se Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse Bruker skal i utgangspunktet ha rollen som arbeidsleder. Det må derfor vurderes om brukers funksjonsnedsettelse er til hinder for å utøve nødvendig brukerstyring. Dersom bruker ikke kan ivareta arbeidslederrollen kan en annen nærstående person være arbeidsleder. Dette utløser ikke lønnskompensasjon. Hvis arbeidsleder ikke kan fungere i daglig arbeidsledelse over en periode, kan bruker få tildelt tjenester på annen måte enn BPA. Det forventes at arbeidsleder/tjenestemottaker forholder seg til vedtakets omfang. Bruker skal ha egeninnsikt og inneha ressurser til å opprettholde et aktivt liv utenfor boligen.
 3.  Annen informasjon 
  Det skal være reel brukerstyring, og brukers ønsker og behov tillegges stor vekt. Bruker leder arbeidet og tar ansvar for hvilke oppgaver som skal utføres, hvor og når de skal utføres innenfor tildelt timeramme. BPA kan kombineres med andre tjenester, eks. helsetjenester i hjemmet.

Spesielt for støttekontakt:

Tjenesten kan tildeles som individuelt tilbud eller som deltakelse i gruppe. Det er Virksomhet for kultur og fritid som rekrutterer, iverksetter og lager avtale med støttekontakt. Du kan selv medvirke ved valg av støttekontakt. Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager når de deltar på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren komme gratis inn, mens innehaveren betaler vanlig pris. Virksomhet for kultur og fritid kan informere nærmere om ledsagerordningen.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Helsetjenester i hjemmet
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-04-30