Visjon for Espa skole og barnehage:    VI VIL    VI KAN    VI TØR

Espa skole og barnehage ligger vakkert plassert oppe i lia på Espa; langt sør i Stange kommune. Espa skole og barnehage er kommunens eneste virksomhet som er organisert som et oppvekstsenter. Skolen og barnehagen er under samme tak og har samme ledelse. Inneværende skoleår/barnehageår har vi 45 elever i skolen og 26 barn i barnehagen. Av skoleelevene er det 17 barn som benytter seg av sfo. Vi har i skolen og barnehagen totalt 21 ansatte i varierende stillingsstørrelser, derav 10 pedagoger, 5 barne- og ungdomsarbeidere, 4 assistenter, sekretær og rektor. Vi har helsesøster på skolen en dag hver uke. En renholder kommer i tillegg. Vi tilbyr leksehjelp for elever på 5.-7.trinn. Skolen har et aktivt elevråd. Både skolen og barnehagen har et godt samarbeid med FAU, SU og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Ved at vi er organisert som et oppvekstsenter ligger forholdene godt til rette for god overgang mellom skole og barnehage. Vi vektlegger samarbeid mellom skole og barnehage der dette er mulig og formålstjenlig. Vi erfarer at dette samarbeidet er meget positivt for alle parter. Barna i barnehagen opplever å bli trygge i samvær med de store barna, og skoleelevene får en tilleggsarena for utvikling av omsorg og empati. "Tidlig innsats" har stort fokus.

Espa skole og barnehage har et flott uteareal med muligheter for ulike aktiviteter. Vi har etablert samarbeid med Hamar naturskole, Espa turstilag, Stange allmenning og aktuelle grunneiere for å kunne legge godt til rette for uteaktiviteter i barnehagen, og uteskole for elevene. I løpet av våren 2013 ble det satt opp en flott gapahuk, og i 2014 ble det satt opp ei grillhytte i skolen/ barnehagens umiddelbare nærhet. I samme område er det satt i stand et aktivitetsområde vi har kalt "Eventyrskogen", et flott Nærmiljøanlegg som ble offisielt åpnet 28.09.2015. Området blir mye brukt av både skolen og barnehagen. Vi har i stor grad tatt inn over oss behovet barn og unge har for økt fysisk aktivitet og endrede innfallsvinkler/praksisendring i skolefagene.

 Vi har et godt samarbeid med ledelsen for Espa kulturhus.

Lekestativ Espa skole og barnehageVinterlek
På tur i Gapahuken