I en tid hvor utviklingen går raskere og raskere er det veldig viktig å ha fokus på at skolen er et sted å lære og ikke bare være. Vi på Ottestad ungdomsskole ønsker at elevene skal lære mest mulig for å stå godt rustet til videre skolegang og arbeid.

Skolen legger vekt på å skape et tilpasset og likeverdig læringsmiljø slik at elevene kan utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom erkjennelse, innlevelse, opplevelse, utfoldelse og deltakelse. For at elevene skal kunne ta ut sitt fulle læringspotensiale er det viktig at skolen legger til rette for et mangfold i læringsarenaer.

Pedagogisk plattform

 • Læringsarbeidet skal være allsidig og utfordrende slik at elevene i best mulig grad er kvalifisert  til livet i et samfunn i forandring.
 • Læringsarbeidet skal styrke elevens intellektuelle, følelsesmessige og sosiale utvikling og innebærer likeverdighet mellom fysiske, praktiskestetiske og verbale uttrykksformer.
 • Læringsarbeidet skal utvikle elevens fantasi, kreativitet og nysgjerrighet.  Det skal gi eleven lyst til å oppleve å lære, evne til å velge og mot til å handle.
 • Læringsarbeidet skal styrke elevmedvirkning, medansvar og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Læringsarbeidet skal legge vekt på samarbeidssituasjoner som fremme elevens forståelse og respekt av seg selv og andre.
 • Læringsarbeidet skal fremme elevens internasjonale og

Mellommenneskelige forståelse

 • Skole/hjemsamarbeidet skal bygge på informasjon, samtale, debatt og på partenes aktive deltakelse.

Virkemidler

 • For å nå disse målene, skal Ottestad ungdomsskole være kunnskapsorientert, elevorientert, utviklingsorientert og opplevelsesorientert.

Elevenes rolle i skolen

 • Være medansvarlige i å utvikle et godt psykososialt læringsmiljø.
 • Skape et godt læringsmiljø og en god ”tone”.
 • Være kunnskapssøkende.
 • Være aktive og medansvarlige i læringsprosessen.
 • Delta aktivt i skolens elevråd og andre fora.

Lærerens rolle i skolen

 • Bidra til å skape et positivt selvbilde hos elevene.
 • Være motiverte lærere og engasjerte veiledere for elevene.
 • Være tydelige voksenpersoner, som er ledere i læringsmiljøet og som skaper gode rammer for læring.
  Sørge for at elevene deltar i læringsprosessen og opplever mestring.
  Samarbeide i team/fagteam for å oppnå et godt læringsmiljø.

Skoleledelsens rolle i skolen

 • Være synlige og til stede i skolemiljøet.
 • Være ledere i det pedagogiske arbeidet og drive pedagogiske prosesser fremover.
 • Være inspiratorer og pådrivere til fornyelsesprosesser, utviklingsarbeid, internasjonalisering, elevmedvirkning og mangfold i læringsprosessene.
 • Tilrettelegge for samarbeid og teamarbeid som en arbeidsform på alle nivåer.
 • Arbeide for et samarbeid med nærmiljøet.
 • Ta ansvar for optimal ressursutnyttelse.

Hjemmets rolle i skolen

 • De foresatte har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evne og forutsetninger.
 • De foresatte har ansvar for daglig omsorg.
 • De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning.
 • De foresatte skal se til at barna gjør sine lekser, men skolen kan ikke forutsette at de foresatte har kompetanse til å gi barna faglig hjelp.
 • De foresatte skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon.
 • De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne for at skolen skal kunne ivareta elevenes rett til tilpasset opplæring.
 • De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at ungdommene respekterer dette.
 • Det forventes at foresatte deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler på skolen.