Hva er eiendomsskattetaksten?

Eiendomsskattetaksten er den verdien eiendommen i sin helhet er verdsatt til. Eiendomsskattettaksten skal ikke være høyere enn markedsverdien på eiendommen, det vil si den summen eiendommen kan selges for ved et fritt salg. Det er sakkyndig takstnemnd som vedtar denne taksten.

Hvordan kommer man frem til eiendomsskattetaksten?

Man benytter en sjablon, hvor det er fastsatte verdier per m2, som multipliseres med det antall m2 en har med bolig, hytte, uthus/garasje, tomt eller andre bygninger. Sjablonverdiene er fastsatt av sakkyndig takstnemnd. Denne verdien, multiplisert med sonefaktoren vil gi en antatt m2-pris for området hvor eiendommen ligger.

Eiendomsskattetaksten er ikke lik likningsverdien på eiendommen min, hvorfor?

Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med likningsverdien på eiendommen. Eiendomsskattetaksten er en kommunal takst som brukes for å beregne eiendomsskatt, mens likningsverdien er fastsatt av Skatteetaten for å beregne eventuell formueskatt til staten. Faktorene som legges til grunn ved beregning av likningstakst er forskjellig fra de som kommunen bruker ved beregning av en eiendomsskattetakst. Du kan lese mer om likningsverdier her: Skatteetatens informasjon om likningsverdi på boliger

Eiendomsskattetaksten min er for høy. Kan jeg klage?

Bestemmelser i eiendomsskatteloven sier at eiendomsskattetaksten ikke skal være høyere enn hva eiendommen kan selges for ved et fritt salg. Hvis du mener at taksten er høyere enn det har du rett til å klage. Skatteseddel med informasjon om klageadgang og klagefrist sendes ut før 1. mars hvert år. Du må betale fastsatt eiendomsskatt selv om du har klaget på taksten. Dersom du får medhold i en klage vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye, med 6 % rente.

Hva er promillesatsen og eiendomsskatten?

For 2021 er den generelle skattesatsen 4,9 ,men for tomter bebygd med bolig- eller fritidsbolig er promillesatsen 4,0

Når kommer regningen?

Eiendomsskatten i Stange fordeles over to like terminer, med forfall 20. mai og 20. november.

Hva er sonefaktor og sonekart?

Siden markedsverdien vil variere med beliggenhet i kommunen utarbeides det et sonekart som er med på å ta hensyn til de varierende markedsverdiene. For eksempel vil en gjennomsnittsbolig i Bekkelaget ha høyere markedsverdi enn tilsvarende stort hus i Vallset eller på Tangen. På lik linje vil ei hytte langs Mjøsa ha høyere verdi enn tilsvarende hytte med beliggenhet i en av allmenningene. De ulike sonefaktorene vil vises i sonekartet. Sonefaktoren tas hensyn til i takstfastsettelsen.

Jeg har hørt noe om retaksering/omtaksering, hva betyr det?

Eiendomsskatt ble innført i tettstedene i Stange kommune i 2005, og utvidet til å gjelde hele kommunen i 2007. Hovedregelen i eiendomsskatteloven sier at det skal gjennomføres en retaksering innen 10 år. Siden det nå snart er 10 år siden innføring er det vedtatt å retaksere alle eiendommer med virkning fra 1. januar 2015. Dette betyr at eiendommen din vil få ny eiendomsskattetakst, beregnet etter nye, oppdaterte sjablonverdier og sonefaktor.

Jeg har bygd meg nytt hus, hytte, garasje eller et tilbygg, hva skjer med eiendomsskatten?

Eiendomsskattelovens regler sier at det er eiendommens tilstand per 1. januar som gjelder dersom taksten skal justeres. Dette betyr at ny bygningsmasse først vil inngå i grunnlaget som danner eiendomsskattetaksten 1. januar året etter du er ferdig med byggeprosjektet. Dersom du får ny takst på eiendommen din vil du motta en egen orientering om den nye taksten og klageadgang på taksten.

Jeg har revet bygning, eller deler av en bygning på eiendommen min.

Dersom dette er bygningsmasse som inngår i grunnlaget, skal eiendomskattetaksten justeres. Som med nybygg er det eiendommens tilstand per 1. januar som gjelder, slik at endringen gjøres gjeldende fra 1. januar året etter. Slike endringer gjør kommunen når det er gitt ferdigattest på rivingen. Dersom du mener revet areal fremdeles er med i grunnlaget kan det skyldes at det ikke foreligger ferdigattest. Siden riving er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må det søkes om tillatelse i forkant av arbeidet. Du kan lese mer om ulike tiltak på eiendommen din her: Informasjon om ulike tiltak

Fritak etter §7 i eiendomsskatteloven

Kommunestyret kan vedta å frita eiendommer etter §7 i eiendomsskatteloven.  Dette gjelder trossamfunn, idettsanlegg  mm.  For mer informasjon se eiendomsskattevedtektene

Kan jeg søke om fritak?

Dersom husstandens samlede inntekt er lavere enn 3G (kr 255 735,- i 2013) og den samlede formue, foruten den bolig man bor i, er lavere enn 1G (kr 85 245,- i 2013) vil en søknad om fritak for eiendomsskatt bli vurdert.