Vi har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Vi samarbeider med andre kommunale virksomheter, Nav, bedrifter, lag og foreninger, og lokalbefolkningen. Vi skal veilede og tilrettelegge for at flyktninger skal delta aktivt i samfunnet. Vårt mål er at alle skal kunne bruke sine ressurser på best mulig måte. 

Det er kommunestyre i Stange som vedtar hvor mange flyktninger kommunen skal bosette.

Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i yrkeslivet.

Programmet skal være helårlig og på fulltid

  • For et program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid, er 37,5 timer per uke fulltid.
  • For et program hvor de ulike tiltak stiller betydelige krav til egenaktivitet, vil fulltid være 30 timer per uke.
  • Mer om innhold i program

Hovedelementene i introduksjonsprogram

Programmet skal minst inneholde:

Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis.

Mer informasjon om hvem vi er og hva vi driver med finnes ved å benytte linken til høyre.

Flyktningtjenesten har kontorer i nyrestaurerte lokaler i Sparebank1 Østlandet-bygget i Stange sentrum. Du kan kontakte oss på tlf. 62 56 21 25.