Mål for planarbeidet

Ny kommunedelplan for oppvekst skal være et styringsverktøy, politisk og administrativt og ta stilling til: Langsiktige utfordringer, mål og strategier for en fremtidig oppvekstsektor og konkrete handlinger for hvordan vi kan støtte opp under ønsket utvikling.

Ny kommunedelplan for oppvekst skal, i tillegg til nasjonale føringer, danne grunnlaget for de årlige satsingsområdene for oppvekstsektoren og således gi føringer inn i økonomi og budsjettplan.  Planen skal møte fremtiden utfordringer og behov, og være bærekraftig i forhold til økonomi og personell og med rett kompetanse. Planen skal konkretisere kommunens overordnede målsetting om å skape en kultur for læring og danning. Samtidig som det skal utvikles klare og tydelig mål for utpekte satsingsområder. Planen skal sikre at barn og ungdom i Stange gis riktig opplæring av god kvalitet og til riktig tid. 

Last ned planprogrammet i PDF