Formannskapet har i møte 19.11.2014, sak 014114, vedtatt å sende forslag til planprogram for kommunedelplan oppvekst ut på høring, i henhold til Plan- og bygningsloven § 11-14.

Fristen for å gi uttalelse settes til 14. januar 2015

Bakgrunn for planarbeidet

Vedtak om at det skal utarbeides en kommunedelplan for oppvekst er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026, og kommunens planstrategi. Nåværende

 ”Stadi bære” (strategisk plan for barnehager) og strategisk skoleplan ble vedtatt i 2010 og er gjeldende til 2015. Kommunedelplan  for oppvekst er en helhetlig plan som skal erstatte begge disse.

Planprogrammet setter rammene for arbeidet og er en ”plan for planen”. Planprogrammet skal være realistisk og utredningene som skal gjennomføres, skal være beslutningsrelevante. Planprogrammets rolle er å definere og begrense omfanget på oppvekstplanen, slik at kommunen kan gjennomføre revisjonen innenfor rimelig tids- og ressursbruk.

Planprogrammets innhold og oppbygging

Planprogrammet er bygd opp på følgende måte:

 

Kapittel 1 tar for seg innledningen.

Kapittel 2 tar for seg bakgrunnen for planarbeidet og belyser sentrale temaer og hovedutfordringene i det kommende planarbeidet.

Kapittel 3 følger opp hvilke rammer og føringer som ligger til grunn for det videre arbeidet med oppvekstplanen.

Kapittel 4 beskriver hensikten og målet med oppvekstplanen.

kapittel 5 sier noe om utredningsbehovet – hva må vi vite noe mer om – for å kunne ta noen valg.

Kapittel 6 sier hvordan arbeidet med oppvekstplanen er tenkt organisert, deltakere, opplegg for medvirkning og framdrift.

Vedlegg 1       er det strukturelle utfordringsbilde (inneholder geografi, demografi, boligbygging, lokalisering av barnehage og skole)

Last ned dokumentene her:


 

Lover og andre sentrale dokumenter som legger føringer for barnehager og skoler

Rammeplan for barnehagen består av følgende deler:

Kunnskapsløftet består av følgende deler:

Andre sentrale dokumenter: