HANDLINGSPLAN FORELDRENES ARBEIDSUTVALG VED OTTESTAD UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2017-2018

Foredrenes arbeidsutvalg(FAU)

FAU er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og klassene ved skolen, og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom skolen og foreldrene gjennom de valgte FAU-representantene. FAU skal sikre reell foreldremedvirkning, og skal ha et medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt, jfr FAUs vedtekter. Foreldrerepresentasjonen ivaretas eksempelvis gjennom samarbeid med rektor og gjennom et aktivt medlemskap i skolens Samarbeidsutvalg(SU,) og gjennom det kommunale foreldreutvalget(KFU).

Oppgaver

Jfr paragraf 6 i FAUs vedtekter skal den årlige handlingsplanen bygge på følgende punkter:

•Bidra til et godt skolemiljø

•Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene

•Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker

•Arrangere temasamlinger for foreldre og lærere

•Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU og kommunen

•Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

 

Handlingsplan skoleåret 2017 – 2018
 

•Avholde i 6-7 ukers syklus rundt 6 ordinære FAU-møter gjennom skoleåret.

•Ett FAU-møte hvert semester skal inkludere vara og klassekontakter.

•FAU-leder sammen med en øvrig utpekt fast representant gjennomfører SU møter i samarbeid med rektor. Rektor er ansvarlig for å sende innkalling.

•FAU Ottestad U-skole skal velge en representant som fast deltar på KFU-møter og følger opp aktuelle løpende saker sammen med leder.

•Delta på ett trinnforeldremøte hvert semester. Her skal FAU ha taletid representert ved leder eller nestleder. Arbeidsområder og aktiviteter belyses og foreldre inviteres til å ta opp saker FAU bør arbeide med internt, og eksternt opp mot KFU og kommunen.

•Arbeide for, og bidra til å arrangere juleavslutning, juleball og 10. klassens sommeravslutning sammen med skolen og rektor.

•Bidra til et trygt miljø for ungdom i Hamar og omegn gjennom Natteravnordningen. Her velges et FAU-medlem som organisator og mellomledd mellom ordningen og klassekontakter.

•Arrangere EN temasamling med foredragsholder(e) hvert år med relevante tema innen oppvekstmiljø, læring, samarbeid, mobbing, konflikthåndtering etc. En FAU-representant velges som temaansvarlig representant i FAU.

•Velge en FAU-representant som deltar i Ottestads 17. mai arrangement, og i samarbeid med skolen skaffer elever til flaggborg. Representanten søker selv kontakt med leder for arrangementet.

•Fast sekretær velges og er ansvarlig for referat og oppdatert kontaktliste over FAU-representanter og klassekontakter, inkludert vararepresentanter i samarbeid med skolens førstesekretær.

•Ny kasserer velges i år. Funksjonen har et særskilt ansvar for organisering og oppsyn med aktivitetene som gir inntekter og utgifter.

•For skoleåret 2017 -2018 ha et spesielt ansvar for oppfølging av Rådmannens forslag om ny skolestruktur, og forslag for å håndtere den store forventede veksten av skoleelever i Ottestad. Dette i forbindelse med bygging av opptil 1000 nye boliger og samtidig være premissleverandør i forhold til oppvekst- og nærmiljø i den forbindelse.

•Fortsatt følge opp konsekvenser av den påbegynnende Inter-City utbyggingen gennom Ottestad med tanke på avbøtende tiltak som støyvoller, støyskjermer, sikkerhet, annleggstrafikk osv.

Etter fullmakt, 
Tore Ketil Stårvik