Her finner du møtereferater fra FAU (nyeste øverst)

 

Referat fra FAU-møte ved Ottestad ungdomsskole 8.4.2015

Tilstede:  Rektor Carl Gustav Follestad (1. del av møtet), Tove Sætrang, Helen Skansen, Tore Flermoen, Sissel Sivertsen, Linn Sigurdsen, Mona K. Stainsby, Hege Halvorsen Referent: Hege Halvorsen

1. Informasjon fra rektor inkludert drøftinger

 • Muntlig og skriftlig eksamen 10. trinn

Planleggingen er i full gang. Kandidater til skriftlig eksamen er meldt opp til fagene engelsk, norsk, matematikk. Hver elev er meldt opp i kun ett fag. Foreldreinformasjon legges ut på It’s learning.

Elevene blir orientert om prosedyrer rundt juks og plagiering, som resulterer i karakter 1.

Størst utfordring for plagiat i fagene norsk og engelsk, da elevene har lov å benytte hjelpemidler som for eksempel minnepenn med egne tekster, blogger og artikler på internett.
Neste uke (Uke 16): Øving til eksamen for 10. trinn og ”prøve-muntlig”. Informasjon om hva muntlig eksamen er, hvordan den gjennomføres, bekledning (bør kle seg pent), etc. Tid til forberedelser i forkant av muntlig øve-eksamen er 24 timer, ordinær muntlig eksamen er 48 timer. Karakter på ”prøve-muntlig” er tellende. Elevene blir sammensatt i grupper avhengig av hvilke fag de karaktermessig ”ligger på vippen opp eller ned”, eller for å kunne styrke en karakter. Alle elever skal opp i muntlig prøve-eksamen. Alle fag er aktuelle. Skolen er pålagt å ta opp flest mulig elever til ordinær eksamen.

Ordinær eksamen (skriftlig): 24 timer forberedelse i forkant i fagene norsk og engelsk. Elever og lærer får utlevert oppgavene samtidig. Ingen egen forberedelsesdag i forkant av matematikk-eksamen, men lærerne samarbeider i forkant om forberedelser og øving for elevene. NB! Viktig å øve på/kunne Exel og geogebra!!

 • 4 lærere slutter

Petter Nomerstad har sagt opp, begynner ved Brumunddal vdg. skole.
Per Martin Lindtorp er innvilget permisjon i ett år, skal flytte.
Knut H. Rossbach går av som pensjonist fra oktober 2015.
Odd Arne Sellæg blir også pensjonist.

Skolen og rektor jobber for å finne gode erstatninger for disse.
 

 • Fra siste møtet i Fylkeskommunen

Rektor informerte fra en gjennomgang av resultater og karakterutvikling for kull ’97, ift. overgang fra ungdomsskole til videregående skole.. En tilbakemelding fra Fylkeskommunen viser en  Positiv karakterutvikling for OUSK-elevene, da snittkarakterene hadde økt med +0,29 poeng etter oppstart på videregående skole. Altså positiv karakterutvikling hos OUSK-elevene sammenlignet med andre.

I negativ forstand kan dette indikere at elevene på OUSK blir vurdert for strengt, noe som kan gi negative konsekvenser når de konkurrerer med elever fra andre ungdomsskoler i forbindelse med opptak til videregående skoler. Dette kan resultere i at OUSK-elever ikke kommer inn på sine vdg.skole-ønsker. Rektor og OUSK er klar over dette, men synes det tross alt er bra med en positiv karakterutvikling – tatt i betraktning at de andre skoler har hatt en negativ karakterutvikling i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Rektor mener OUSK har en bra karakterkultur, og at karakteroppgangen fra ungdomsskolen til vdg.skole viser et godt kunnskapsnivå ved skolen og en god arbeidsmoral hos elevene

Status rehabilitering av skolen og Idrettshallen

Tidspunkt for utflytting fra nåværende skolebygget: Skjer i perioden 15. september til 1. oktober (+ -)
Fordeling av klasserom er klart. Neste års 10 A, B og C skal ha klasserom i kjelleren i ny-bygget (under nye auditoriet/kantina). Har fokus på å skjerme alle klassene/elevene så godt det lar seg gjøre, men 10. trinn spesielt da de er i sitt siste år på OUSK med avsluttende karakterer som er avgjørende for opptak til videregående skoler. Flere klasser får klasserom i Idrettshallen. Nærmere informasjon om plassering av de respektive klasser kommer på de kommende foreldremøtene. Undervisning i Mat og helse blir på Arstad skole, Kunst og håndverk blir på Hoberg skole og i Idrettshallen, Naturfag blir på laboratoriet til Hoberg skole. Administrasjonen skal sitte i Rikets Sal.

 • Markering av 8. mai

9. trinn har valgt å markere 8. mai med å invitere en krigsveteran til seg. Utover dette, ingen felles markering av dagen.

 • Vedr. bruk av ”app’er” i undervisningen

Viser til forrige FAU-møte sammen med foreldrekontaktene, hvor det ble det bestemt å informere og be skolen v/ rektor ta stilling til bruk av app’er i undervisningen. I saken som ble diskutert, var elevene blitt oppfordret av en lærer om å laste ned en ”matte-app” som kostet penger. Fordeler og ulemper ble diskutert. Rektor kommenterte at det er ”Gratis skole”-prinsippet som gjelder. Samtidig vil de ikke nekte dette, da det er mange som har nytte av slike verktøy i læringsøyemed, både blant elevene og de foresatte, som selv føler de ikke strekker til når de prøver å hjelpe barna sine. Rektor understreket at kjøp av slike app,er er frivillig, og at skolen ikke direkte skal oppfordre til slike kjøp. FAU oppfordret skolen og rektor til å legge ut informasjon om nyttige hjelpemidler og verktøy på skolens nettsider og It’s learning.

2. Gjennomgang av referat fra fellesmøtet med klassekontakter 2.3.2015

Enighet om at saken vedr. ”matte’appen” (se siste kulepunkt under sak 3 over) skal tas med i referatet, uten at aktuelle klasse og navn blir nevnt. Viktig prinsippsak, som rektor tross alt ble bedt om å ta stilling til. Og åpenhet om aktuelle saker og problemstillinger som angår elever og foreldre, er et viktig prinsipp. Videre enighet om å legge til litt ekstra informasjon vedr. tipset om å opprette ”sosialkomitèer” i klassene. Utover dette – referat godkjent.

3. Ferdigstillelse av punkt om valgordning i FAUs vedtekter
Justering av formuleringer i §3 vedr. rollebegreper og antall klassekontakter. Ellers ok og enstemmig vedtatt.

4. Kort informasjon om natteravnarbeid våren 2015 v/ Linn (FAU-ansvarlig Natteravn)
Linn har vært i møte med Natteravn-koordinator Hege Kathrine Lunde (Natteravnansvrlig ved Ajer U.skole). Eget referat er skrevet. 1. vandring er 30. april (natt til 1. mai!), siste er 20. juni. Linn har fordelt de aktuelle datoene på forskjellige klasser ut skoleåret 2015. Skal være 3 representanter fra OUSK på hver vandring, men dobbeltvakt 16. mai og noen andre særskilte datoer.

Linn følger opp videre og tar kontakt med de respektive klassekontaktene, som igjen må fordele vakter på foreldre i sine klasser.

5. Kort info om FAU sitt ansvar ved 17 mai arrangement i Ottestad ( v Mona)
Mona tar ansvar for å skaffe 6 flaggbærere fra 10. trinn, 3 jenter og 3 gutter.

6. Eventuelt

 • Dugnad i forbindelse med 10. trinns-avslutningen torsdag 18. juni v/ Mona (dugnadsansvarlig FAU)

Skolen er vertskap og har ansvar for selve arrangementet. Litt usikkerhet rundt hvem som belastes utgiftene. Trolig er det FAU, Mona avklarer. Eget dokument med plan og oppgavefordeling er laget, Mona følger opp med de respektive.

Litt praktisk fra Mona/huskeliste:

 • Antall deltagere er stipulert til ”alle elever+1 forelder”, ca. 300 stk.
 • 8. trinn har ansvaret for dugnadsarbeidet og den praktiske gjennomføringen. Sissel og Linn følger opp som FAU-repr. for 8. trinn.
 • FAU er ansvarlig for innkjøp, som planlegges sammen med Envera.
 • Bente Dahl har ansvar for kantinedriften.
 • Må kjøpes bordpynt: ca. 20-30 blomster og store servietter (bordduker)
 • Klassekontaktene må kjøpe blomster til sine respektive lærere

Det er planlagt et planleggingsmøte i mai + siste uka for avslutningen, med rektor og arrangementsansvarlige for 8. trinn.

 • Forslag om å lage FAU-permer

Linn foreslo å lage FAU-permer, som kan gis ut til de som tar på seg å være FAU-representanter i 8., 9. og 10. trinn. Tilhører FAU og gis videre til nye representanter. Linn viste til praksis ved Ajer Ungdomsskole, som har god erfaring med dette. Mappene bør inneholde de forskjellige oppgavene og funksjonene FAU innehar, i tillegg til vedtekter og handlingsplaner. Formålet er å spre kunnskap om og sette nye FAU-repr. raskere inn i FAU-arbeidet, samt skape større engasjement og interesse for FAU-arbeid.
Tove, Mona og Helen (alle avtroppende 10. trinnsrepr.) følger opp forslaget og tar ansvar for å etablere slike permer. Linn utarbeider informasjon om oppgaven knyttet til Natteravn og Bry deg-kampanjen.

7. Datoer for de neste FAU møtene

 • Mandag 11. mai
 • Onsdag 10. juni

Tove sender ut innkalling og møteagenda når det nærmer seg…

*****************************************************

Referat fra møte nr. 2/15 i FAU ved Ottestad ungdomsskole
9. februar 2015.

Tilstede: Mona Stainsby, Sissel Sivertsen, Liv Sørensen Rom, Tore Flermoen,
Lene Eliassen, Linn Sigurdsen og Helen Skansen
Forfall: Tove Sætrang og Hege Halvorsen

Rektor Carl Gustav Follestad deltok på enkelte saker

Valg av sekretær
Vedtak: Helen Skansen valgt

Godkjenning av referat fra forrige møte (godkjenning ble gjennomført på mail, men det er ønskelig at det referatføres)
Vedtak: Referat godkjent

Informasjon fra rektor, deriblant om resultater fra elev – og foreldreundersøkelsen.

Foreldreundersøkelsen: Sendes foreldre med elever på 9. trinn.
60 % svarprosent i år, mot 40 % i fjor. Tidligere års undersøkelse er borte fra nettet, slik at svarene ikke kan sammenlignes fra år til år.  Undersøkelsen sammenlignes med andre skoler i Stange kommune, både barne- og ungdomsskoler. «Skjønnsmessig» tolkning av rektor: Foreldrene ved 9. trinn ved OUSK er godt fornøyd. OUSK har generelt høyere skår enn resten av skolene Stange kommune.
Elevundersøkelse: Høye skår på alle 3 trinnene ved OUSK! 10. trinn kan sammenlignes med tidligere år, og årets undersøkelse viser jevnt over høyere skår enn fjorårets. Særlig er det høyt snitt på trivsel.
Undersøkelsen viser at skår vedrørende mobbing er lave. Siden OUSK har null-toleranse for mobbing, og vil de fortsette å jobbe for gode og trygge miljøer ved OUSK.

Vedtak: FAU tar informasjonen om foreldre- og elevundersøkelsen til etterretning. FAU vil gjennom foreldremøter og sosiale medier oppfordre klassekontakter/foreldre til å skape sosiale arenaer hvor elever og foreldre kan bli bedre kjent og derved bidra til tryggere sosiale forhold for elevene.
Foreldre oppfordres til å skape aktiviteter sammen med ungdommene.


Linn og rektor formidler erfaringer fra årets «Bry deg»- samling.
Linn: Tina Fossengen fra politiet holdt foredrag for elever ved 8. trinn i skoletiden, deretter for foreldrene på kveldstid. Samlingen var nyttig og positiv.
Kampanjen foreslår at foreldrene underskriver en kontrakt med retningslinjer for oppførsel mm.  Dette var ikke ønsket av foreldrene. Foreldrene ønsker heller en mer åpen tilnærming til temaet. Dette gjennomføres ved at enkelte av punktene i den foreslåtte kontrakten legges ut på it`s learning som en foreldreveiledning.
Diskusjoner i klasserommene i etterkant av foredraget var svært positive.

Det er ønskelig at foreldre tar rykter og innspill på alvor, og opptrer som voksne og gode rollemodeller i konfliktsituasjoner.

Rektor: For neste skoleår er det ønskelig at «bry-deg»-kampanjen flyttes til 9. trinn.
Kampanjen kan da få mer tyngde, da den sees/kjøres i sammenheng med skolens rus-prosjekt. 8. trinn vil da eventuelt få tilbud om «Barnevakten med nettvett».

Digital mobbing er mer vanlig enn skolemobbing. Digital mobbing starter tidligere og tidligere, og må tas tak i allerede på barneskolen.

Vedtak:
1. Linn gir tilbakemelding til politiet om at kontrakten ikke har en god nok praktisk tilnærming.
2. FAU støtter skolen sitt ønske om å flytte «bry deg» - kampanjen til 9. trinn og tilby «Barnevakten» til 8. trinn.
3. Digital mobbing må tas tak i allerede på barneskolen. Rektor følger opp dette administrativt. Etter statusoppdatering fra rektor tas saken opp igjen i FAU på et senere tidspunkt.

Kort drøfting av utsendt info på mail om KFU og nettvett- samling i Vallset.
Invitasjon til samling med et viktig tema.

Vedtak: Rektor legger invitasjonen ut på facebook og OUSKs hjemmeside. Foreldre oppfordres til å møte.

Godkjenne siste utkast av vedtekter og handlingsplan for FAU – registrering i Brønnøysundregisteret kan først gjøres etter godkjenning.
Vedtekter: Det ble foretatt en kort sammenligning rundt utsendte vedtekter i forhold til Brønnøysunds krav til vedtekter. Deretter ble det foretatt en vurdering av nytteverdien ved å være registrert i enhetsregisteret. Det henstilles til at den til enhver tid valgte kasserer oppretter FAU-bankkonto som disponeres i felleskap med annet FAU-medlem.
Handlingsplan: Forslag til handlingsplan ble gjennomgått, og følgende punkter endres/legges til før godkjenning:

Punkt 11) Vurdere FAU-registrering i Brønnøysundregisteret.
Ansvar: Helen
Punkt 12) Delta i Natteravn-prosjekt.
Ansvar: Linn

Punkt 13) Med henvisning til § 6 i vedtektene: Jobbe for et godt skolemiljø. FAU skal være pådrivere for å få klassekontakter og foreldre til å skape møteplasser/arenaer der aktiviteter, sosiale innslag og relasjonsbygging står i fokus.  Ansvar: Alle

Vedtak: Vedtektene godtas i henhold til tidligere utarbeidet og utsendt dokument. FAU utsetter registrering i enhetsregisteret i Brønnøysund grunnet krav til omfattende vedtekter og eget ønske om forenklet drift. Saken kan tas opp til ny vurdering på et senere tidspunkt.

Handlingsplanen vedtas med de endringer som er omtalt over, - i pkt 11 til 13.

Kort status om temasamling.
Ønsket om å gjennomføre temasamling i desember 2014 ble skrinlagt, både grunnet økonomiske utfordringer, men også grunnet tidspress.
Det er ønske om å gjennomføre temasamling i månedsskiftet februar/mars 2015. Forslag på foredragsholdere har vært:
-Marcus Elsafadi, men han har pappapermisjon f.o.m januar2015, og har takket nei
-Francois Elsafadi, men prisen vil bli overkant av kr. 30.000. Denne prisen synes vanskelig å innarbeide gjennom «sponsormidler» fra nærmiljøet på så vidt kort tid.
-Komiteen har derfor landet på å få to foredragsholdere fra organisasjonen Oppreist. Linn har god erfaring med deres måte å jobbe inn mot ungdom på, og anbefaler dette valget. Det er ønske om et livssynsnøytralt tema om identitet og egenverd.

Temadagen vil avholdes i 2 «bolker» for elever ved alle trinn på dagtid i uke 10 eller 11.
Prisen blir ca kr. 5.000,-
Vedtak: FAU støtter komiteens forslag, og Helen kontakter foredragsholdere fra Oppreist. Rektor gir tilbakemelding om hvilken dato som passer best.

Planlegging av fellesmøte for FAU og foreldrekontakter 02.03.2015.
Hvilke tema ser vi på som aktuelle? I innkalling bes også foreldrekontaktene selv om å komme med forslag til tema. Bør møtet praktisk sett gjennomføres på en annen måte enn sist?

Forrige fellesmøte ble avholdt i kantina på OUSK den 30.09.2014. Møteformen var uformell men med tydelig agenda.
Som nytt sted foreslås lærerværelset, men med samme møtestruktur som sist.

Forslag til innhold/agenda er som følger:
* Informasjon om; vedtekter, handlingsplan, temasamling.
* Klassekontakters innspill.
* Samarbeidsområder mellom FAU og klassekontakter. Fokus på samarbeid og flyt i forhold til godt skolemiljø, psykososialt miljø, utfordringer. Juleball. Sråkfag/språkreise.

*Åpen post
Vedtak: Møteform som sist, uformell men med tydelig agenda.
Forslag til tema/innhold som nevnt over.

Eventuelt

Innspill fra Sissel og Linn; Elevene har sluttet å hilse på hverandre. Gjenger/»klikker» med elever stenger andre ute. Hva kan gjøres?
Rasen-tur på 8. trinn er et godt eksempel på tiltak for å fremme sosiale miljøer og relasjoner. Bør/kan Rasen-tur tilbys i 9. og 10. trinn også?
Dette kan f.eks. finansieres ved at elevene sammen utfører små dugnader med inntjening.
Tilby/skape andre sosiale aktiviteter/møteplasser hvor ungdommene kan bli bedre kjent og tryggere på hverandre.
Be om at elevene selv lager oppgaver/»kontrakter» hvor de fokuserer på og
øver på å vise høflighet/respekt osv.

Vedtak: FAU tar opp dette temaet på med klassekontakter og foreldre.
FAU oppfordrer klasser/foreldre om å bidra til å skape sosiale arenaer.
FAU anbefaler klasser/trinn å opprette egne facebook-grupper for å kunne ha åpenhet om temaet og idè-myldring om tiltak som kan gjennomføres.

10. Fastsettelse av FAU møtene resten av semesteret.
Vedtak: Alle FAU-medlemmer må besvare FAU-leder vedr. møtedatoer.
FAU-leder Tove fastsetter ny møteplan.

***************************************

FAU møte ved Ottestad ungdomsskole 14.01.2015

Til stede: Liv Sørensen Rom, Lene Eliassen, Hege Halvorsen, Sissel Sivertsen, Linn Sigurdsen Mona Stainsby (referent) og Tove Sætrang (leder)

Forfalll: Tore Flermoen og Helen Skansen

Rektor Carl Gustav Follestad var til stede på siste del av møtet

Valg av sekretær

Vedtak: Mona Stainsby

Godkjenning av referat
Kommentar pkt. C. Det er tilstrekkelig med en deltager fra FAU i plankomite ved prosjekt “Rehabilitering av skolen”
Vedtak: Referat godkjent

Avstemning rundt forslaget om registrering av FAU i Brønnøysundregisteret

Vedtak: Enstemmig vedtatt at FAU registreres i Brønnøysundregisteret. Helen Skansen sørger for registering.

Vedtekter og handlingsplaner. Se vedlegg.

Vedtak: Godkjenning av vedtekter utsettes til neste møte. Handlingsplan godkjent med endringer.

Komite for temasamling informerer, og planer videre drøftes.

Sissel arbeider med å lage oversikt over aktuelle sponsorer. Helen har dialog med foredragsholderne. Det budsjetteres med en kostnad på 35 000,-. Helen tar initiativ til neste komitemøte.

Vedtak: Finansiering må på plass før foredragsholdere forespørres.

 

Evaluering av juleball,  2 kvelder juleavslutning (elevopptreden), samt en skoledag til juleverksted og julegrøt – innhold og organisering. Vi i FAU gir innspill som tas med til lærere og elevråd.

Juleball:  Bra DJ og bra mat. Vinnere av kåringer bærer preg av å være venner av juleball komitéen til tross for at de nomineres klassevis. Mange elever ønsker at kåringer opprettholdes. FAU ønsker å oversikt over hvilke kåringer som har vært gjennomført siste tre år.
Juleavslutning: Salg av lodd ved juleavslutning må gjøres sammen med billettsalg. Alternativ er å gjøre avtale med loddselgere på forhånd. Underholdningsinnslagene var gode, men elever etterlyser mer tid til forberedelse.

Vedtak: FAU ønsker å utfordre elevene til å tenke nytt når det gjelder gjennomføring av juleballet. Temaet tas opp på nytt i neste møte. Rektor oversender oversikt over siste 3 års kåringer i forkant av neste møte.


Rektor informerer kort (bla om elev – og foreldreundersøkelsen.)
Mulige møtedatoer for skolemiljøutvalg avklares

Vedtak: Sak utsatt til neste møte

 Eventuelle andre aktuelle saker

“Bry deg” kampanjen. Linn følger opp med hensyn til vinkling av foredrag.

 Tove presenterer forslag til møteplan for FAU
Vedtak: Sak utsatt til neste møte

 

********

FAU møte ved Ottestad ungdomsskole 28.10.14

Til stede:  Linn Sigurdsen, Sissel Sivertsen, Hege Halvorsen, Liv Rom Sørensen   Helen Skansen, Tove Sætrang           (referent)
Frafall : Lene Eliassen, Tore Flermoen og Mona Stainsby

Rektor Carl Gustav Follestad er til stede på første del av møtet

1&2  Info fra rektor inkludert drøftinger

A.         Fine prosesser i prosjektene ”Framtida er nå ” og ”Ungdomstrinnet i utvikling.” Temaet er blant annet Klasseledelse. I prosjektet ungdomstrinnet i utvikling er begrepene praktisk, relevant og motiverende sentrale. Forskning viser at motivasjonen hos elever allerede er synkende fra 4 trinn og at mer fokus på praktisk og relevant undervisning vil øke motivasjonen, spesielt hos ungdomsskole elevene. Skolen arbeider med å finne de områdene i læreplanen som man i større grad kan gjøre praktisk.

Ottestad ungdomskole er med i prosjektet Comenius – dansker var på ekskursjon og observerte klasseledelse, mestring og motivasjon

B.         Bygging av hall og rehabilitering av skolen

Byggingkomite med ulike representanter vil ha hyppige møter fremover. FAU vil bli bedt om å stille med en representant.

Arealfordeling i skolens rehabiliteringsperiode: Lærerværelser og kontorer vil bli i tidligere Rikets sal.  ”Rikets sal” blir ferdig til lærerne 1 juni. Der må også gjøres en del, kanskje lettvegger og IKT løsninger må på plass.

Må få atvale med Arstad om blant annet lån av rom for kunst og håndverk  pluss mat og helse

Vil skjerme 10 trinn for mest mulig uro. Sannsynligvis blir de i nåværende skolebygning

Regner ikke med å være med hallen før uti september 2015 – håpet er at de klarer å ferdigstille  til skolestart 20 aug

Eiendomsavd vil ikke sette opp brakker. Dette vil gå av totalsummen til prosjektet.

Rektor har et ønske om kanskje å kunne flytte hovedinngangen til nedsiden av bygget, men det vil trolig være mange utfordringer med det, økonomisk og bygningsmessig.
 

C.         Elev- og foreldre undersøkelser:  

Elevundersøkelsen blir gjennomført innen 1des. Det tar tid før resultatene frigis fra Departementet.

Foreldreundersøkelsen blir gjennomført på 9 trinn. Svarprosenten de siste par år har vært bare 40 prosent.

Hva skal vi tenke om dette? Noen skoler ber foreldre svare på undersøkelsen som en del av et foreldremøte. Men Ottestad har ikke foreldremøter i tiden undersøkelsen pågår.  Hva leses mest utfra foreldreundersøkelsen som er til nytte for skolen.?

Spørsmål til rektor: Er det noe å hente ut av det.  Rektorer mener det generelt er godt samsvar mellom undersøkelsen og tilbakemelinger på utviklingssamtalene, men at utfordringer mellom hjem – skole kommer lettere frem i undersøkelsen.

I fjor opplevde man at skolen ga hyppige påminnelser på mobilskole om å svare på undersøkelsen. Så informasjonen var god.

Forslag: Kan man ha 20 minutter etter utviklingssamtalen direkte mellom lærer og foreldre med færre spørsmål?  Dette blir ikke statistisk holdbart, samt blir for personlig . Eller er det mest hensiktsmessig at foreldrene sette seg ved pc rett i etterkant av utviklingssamtalen for å svare på undersøkelsen?

Avgjørelse: Foreldreundersøkelsen tas også i år for 9 trinn som tidligerer praktisert, så kan nytteverdien evalueres neste år


D. Skolens økonomi og kommunens skoleutredning

Skolen holder budsjettet 2014  i balanse.

Stange kommune mangler en del penger  -  Budsjettforslaget fra kommunen/ politikerne viser at budsjettrammen for 2015 blir 1% mindre enn i 2014.

3.Skoleutredning  gjennomført  av Telemarksforskning, rektor og Tove  gir kort info

Det settes ned en politisk styringsgruppe i kommunen – det er de som bestemmer videre prosess

Tove informere om at KFU – kommunalt foreldreutvalg - vil gi en høringsuttalelse når kommunens egne planer legges frem. Da vil forslagene bli et tema i det enkelte FAU i forkant.

Punktene 4-7 i innkallingen ble drøftet veldig kort. Dette fordi møtestart hadde blitt utsatt grunnet kolliderende møte


4. Vedtekter og handlingsplan

Vedtekter og handlingsplan må få første plass på neste FAU møte – som avholdes 1 desember 2014.

Vedr formelt krav om årsmøte:. Helen har basert forslaget til vedtekter på mal fra FUG  (foreldreutvalget i grunnskolen) FUG har ikke noen eksplisitt oppfordring om å avholde årsmøter. Dette er sannsynligvis begrunnet ut fra at i FAU arbeidet foretas valg av representanter på foreldremøter og ikke på årsmøter, slik  som i de fleste andre organisasjoner.

Det foreslås at FAU har både vedtekter og en handlingsplan. Vedtektene vil være mer overordnet. I vedtektene vil det fremkomme at FAU for hvert skoleår fastlegger en egen handlingsplan.  Det bør tilstrebes at handlingsplanen utarbeides i høstsemesteret. Når denne er på plass, vil det være naturlig å ha en kort og motiverende info til alle foreldre om FAU arbeidet. Foreldrene oppfordres da til selv å oppsøke informasjon på nettsidene om FAU, SU og elevrådets arbeid (samt KFU) FAU sitt arbeid bør være fast punkt på alle foreldremøter. Dermed er det viktig at både fast representanter og vara i FAU kan legge frem disse temaene.  

Til neste FAU  - møte sender Tove ut det siste utkastet til vedtekter og handlingsplan. Det er ønskelig at disse to dokumentene sluttføres nå i desember.

 

5. Temasamling 
- prosessen så langt: Det er besluttet å ikke ha med  næringslivet  i dette prosjektet. Hvis de forventer profilering, så strider det med kommunens retningslinjer.

Komiteen ønsker å engasjere El Safadi brødrene til temasamlingen. Dersom  samlingen blir i des  2014, vil Marco kunne være foredragsholder. Helen skal ringe El Safari brødrene. Foreløpig pris er på kr  27 000 pluss reisekostnader.

Tema identitet vil tas opp på noen av skoledagene i forkant av temasamlingen. Sted for arrangementet: I gymsalen er det 200 plasser.  Komiteen har besluttet at alle trinnene får delta . To foredrag på dagtid for halve skolen hver gang. Rektor sier de vil sette av tid til dette. Hvis vi har med foreldre, så blir det tre foredrag.  Det er usikkert hvilket lokale man kan bruke når man skal samle alle foreldrene.

Dekning av foredragsholder: FAU må ta stilling til om vi vil ta inngangspenger på foreldrenes samling. Hvis vi tar 100 kr pr elev så får vi muligens inn kr 20 000. Ønskelig med gratis inngang for å sikre at flest mulig deltar.  FAU beslutter å sende søknader til frivillige organisasjoner. Sissel og Helen får ansvaret for dette.


6&7. Evt punkt og Bry deg –
kampanjen for 8 trinn ble utsatt til neste møte

Neste FAU møte: Flyttes fra mandag 24 nov til mandag 1. Des kl. 19.00.

 

***********************

Tirsdag 30. september 2014

Referat fra felles møte for klassekontakter og FAU- medlemmer på Ottestad ungdomsskole

Presentasjon:
Tove Sætrang (FAU_leder) ønsket velkommen. Formål med fellesmøtet var å bli kjent på tvers av klasseinndelinger, og å skape et forum hvor saker av interesse og viktighet blir belyst.  Klassekontakter vet mer om hvert enkelt klassemiljø, mens FAU vet mer om skolen som helhet. Hver enkelt presenterte seg selv:
Tove Sætrang: 10 C, FAU-leder. Har 2 klassekontakter.
Magne Kippersund: Klassekontakt 9 A. Har 1 FAU-repr +vara for begge.
Inger Westeng: 9C klassekontakt. Har 1 FAU-repr. + 1 sosialkontakt.
Tore Flermoen: 8A,  FAU.
Helen Skansen: 10 B. FAU. Har 1 Klassekontakt, ingen vara. I komitéen for temasamling.
Linn Sigurdsen: 8B. Ansvarlig for natteravner.
Sissel Sivertsen: 8C. I komitéen for temasamling.
Mona Stainsby: 10A. Klassekontakt. Dugnadsansvarlig.
Hilde Edvardsen: 9 B, klassekontakt. Har 1 i  FAU og vara. Mye kontakt med vara.
Lene Tørudstad: Klaasekontakt 8A.
Else-Berit Steinseth: Klassekontakt 8B.
Åse Britt Avdem: Klassekontakt 8B.

Informasjon fra Samarbeidsutvalget (SU) :
SU Består av: Rektor, 2 FAU-representanter, 2 lærere, 2 elever, 1 annen ansatt + 1 politisk representant
Konstitueringen resulterte i at  FAU-leder skal lede møtene og rektor er sekretær. Lage årsplan ble utfordrende, men neste møte ble satt.
Skolen har veldig lavt sykefravær blant de ansatte.
Idrettshallbygging er bekreftet. Tegninger legges frem til SU. Renholdere og vaktmester + rektor har sentrale roller i prosessen.
3 fokusområder skal velges ut, satsningsområder for skolen.
Rektor informerte om at assisterende rektor har ansvaret for elevrådet.
Kommunerepresentant ønsker et politisk vedtak på kameraovervåkningen av skolen. «Berøving av privatlivets fred». Tas opp på neste SU møte.

Runde rundt bordet – saker som ønskes belyst:
8B: «Språkreise» i forb. med fransk. På eget initiativ utover skoletid, organiseres av foreldre?  Må sjekke skikkelig med forsikringer o.l. Økonomi? Kan fort bli kinkig med familiers ulike økonomiske situasjon.
9 A: Sosialt tiltak ledet av Sølvi Skurdal. Klassen har diskutert hvor vidt det er mulig å nedfelle felles regler/kontrakt, som forebygging, med tema: Nettmobbing, rus, «innetid» om kvelden, bruk av sosiale medier, åpen dialog når vi ser noe skjer. Opprettet egen Facebook-side, lukket gruppe bare for foreldre, diskusjonsfora. Foreldremøte med politiet.
Mobilmobbing løste seg før det ble en stor sak. Lagde felles hyggelig sommeravslutning i 8.

9B: Er det en idé å utvikle en «database» for foreldre med gode tips, erfaringer, maler for kontrakter etc. Sosiale medier er en utfordring, nettmobbing mer og mer vanlig. Viktig at vi foreldre blir litt kjent, ufarliggjør hverandre og tør å ringe hvis det er noe. FAU  kan ta ansvar for å samle inn relevante maler og de gode eksempler fra klassene, miljøarbeid.
Kontrakter og foreldrearbeidet må inkludere ungdommene! Hvordan kan vi samarbeide best med rektor, elevene selv, slik at vi jobber i et godt samspill? Erfaringen fra 9B er at lærerne vil vite hva foreldre har blitt enige om, slik at de kan bruke det som holdninger på skolen også. Ungdommene må ansvarliggjøres oppi all informasjonsflyten. Hva er elevene opptatt av? Hva tenker de om det vi tenker og driver med?
Hva skjer a´???

Skal vi foreldre vite alt eller er det greit at skolen informerer kun enkeltgrupper? FAU hverken kan eller skal gå inn i alle detaljer, men kjenne til det overordnede, og hva elevene/lærerne er opptatt av.
Hva med klassekontaktenes rolle? Vedtektene sier ikke noe om denne rollen? Vanskelig å samle noe i felles retningslinjer for klassekontakter.
Hva skal vi med informasjonen, hvis vi ikke kan gjøre noe? Skal FAU og klassekontakter skal opprette en egen Facebook-gruppe?
Mange bra innspill og spørsmål som tas med i videre FAU-jobbing.

4. Vedtekter
Helen Skansen har utarbeidet forslag til nye vedtekter. Forslaget har vært internt til høring i FAU, men må ut til høring til alle foreldre via klassekontaktene.
Valg skal skje hvert år. Gjenvalg er mulig.
Obs: Mye står allerede i det heftet skolen har utarbeidet.

5. Økonomi:
8000,- på konto. Nok penger til drift, andre aktiviteter krever sponsorer.

6. Dugnader :
Noen aktiviteter som FAU bidrar i.f.t. med arbeidsinstrukser:
Juleball
Juleavsl.
Avslutning, 10. trinn
17.mai

Arbeidsplaner oppdateres hvert år etter erfaringene. Dette fungerer.

Polen-tur ligger på klassenivå. « Polen-komitè».

7. Temakveld:
Helen Skansen ga en kort informasjon om prosjektet «temakveld» for OUSK.
Det er nedsatt en komitè som skal utarbeide forslag til en samling for OUSKs elever og lærere, og eventuelt foreldre/næringsliv.
Målet med prosjektet er å skape en årlig samling som belyser aktuelle temaer til nytte og læring for elever ved OUSK. Temaet på samlingen skal bringes inn i videre skolearbeid.
Aktuelle temaer på samlingen kan være mestring/selvtillit/identitet, rusforebygging, nettvett, mobbing, kosthold, etc.

8. Eventuelt:
Natteravner: Natteravnkoordinator Linn beklager kort varsel, men det har vært en kommunikasjonssvikt i forhold til vervet og hva som er ordnet på forhånd., Fredag 3. og lørdag 4. oktober 8A. kl. 20.30-00.30. 8B har siste helga. Deretter skjer det ikke noe mer før 1.mai 2015.                       

Referent:
Sissel Sivertsen, FAU-representant, 8C.

**********************

FAU møte 04.09.14

Til stede: Fra 8 trinn:  Linn Sigurdsen, Sissel Sivertsen og Tore Flermoen
Fra 9 trinn:  Hege Halvorsen, Lene Eliassen og Liv Sørensen Rom
Fra 10 trinn: Helen Skansen, Tove Sætrang
Rektor Carl Gustav Follestad – er til stede første del av møtet
Frafall Mona Stainsby, 10 A

Presentasjonsrunde

Informasjon fra rektor
Fornøyd med FAU sin innsats for 10 trinns avslutning
Dette skoleåret er det 90 elever ved 8 trinn – ved 91 ville det utløst flere ressurser
Nytt hefte for ordens og oppførselsreglement. Dette har rektor og inspektør jobbet mye med. Dette ligger på skolens hjemmeside og på It`s learning.
Samarbeidsutvalget: – Lederen i samarbeidsutvalget skal ikke være rektor. Rektor er sekretær i utvalget. Det bør være en fra FAU/ eller en annen foreldre som leder samarbeidsutvalget.
En ekstra til skolemiljøutvalget skal velges også.
Prosjekt ”Framtida er nå”/ ungdomstrinnet i utvikling – består blant annet i å jobbe/ arbeide tverrfaglig for å gjøre ting mer spennende for elevene ved skolen. Et mål for skolen er å få til flere tverrfaglige prosjekter der det kan være fornuftig.
Det utarbeides nå vurderingskriterier for alle fag som så legges ut på It`s learning. Ved siden av denne prosessen arbeides det også med en revidering av læreplanene i fagene på skolen.

Spørsmål til rektor:
Er elevene mer informert  om hvordan vurderinger foregår i timene der det er tverrfaglig arbeid? Rektor sier det arbeides med vurderingskriterier til fagene og at denne informasjonen blir tilgjengelig for elever og foreldre på It`s learning.   Lærerne er positive til tverrfaglig arbeid, men at det kan være vanskelig å vite hvilke vurderingskriterier man da vurderer fra de forskjellige fagene i det tverrfaglige prosjektet. For eksempel prosjektet å sette bo, har i seg kompetansemål fra flere fag, som samfunnsfag og matematikk.

Matte er et satsingsfag. På foreldremøtet i 10 B i går ble foreldrenes bekymring tatt opp ift at matte er i siste time på onsdager og  to siste på torsdag, samt siste time på fredager. Det kom inn forslag om for eksempel bytte av timer med annet fag.  Rektor sier i dagens møte at  denne timeplanen ble valgt selv om også skolen anså dette som lite heldig. På den andre siden forteller rektor at det er andre som synes, av elevene, at det er tyngre å ha engelsk eller norsk i siste time.

Hvordan kan foreldre og skole samarbeide om sikkerhet ved sykling til  og fra skolen. Dette dreier seg både om hjelmbruk og sykkelkulturen til ungdommene. På skoletur er det påbudt for elevene å ha på hjelm. Hvordan få snudd trenden om å ikke bruke hjelm? Kan vi trekke inn elever fra Stange idrettslinje som gode eksempler? Bruker disse hjelm på fritida?
Når du kjører på moped er det påbudt med hjelm. Kan hjelmbruk snus til at det er kult?. Hvordan kan vi jobbe langsiktig med dette slik som det er gjort i det rusforebyggende arbeidet?

Konstituering av FAU
Tove går gjennom hvilke verv og oppgaver vi har i FAU denne perioden
Det tas opp at det fortsatt er uklarhet rundt valgordningen. Noen mener det vil bli vanskelig å få folk til å stille til FAU dersom de vet at de må sitte både i 9 og 10 klasse. Denne ordningen ligger inne i et nytt forslag til vedtekter. Vi er enig om å gjennomgå forslaget nå som FAU har fått nye medlemmer. Dette gjennomgås på neste møte – og legges frem for et årsmøte
Det er et ønske om at Helen informerer nærmere om hva prosjekt temasamling går ut på, før fordeling av verv gjennomføres. FAU besluttet i vår å nedsette en arbeidsgruppe for gjennomføring av temasamling for både elever og foreldre. Det kom frem ide om å få med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner, slik at samlingen i sterkere grad kunne virke samlende i nærmiljøet. Dette er en stor visjon. I arbeidsgruppen er nå to FAU medlemmer, rektor for ungdomsskolen, Torfinn Kringlebotn fra Ottestad Idrettslag, og Cato Deglum fra Krogsveen. Oppstarten av et slikt prosjekt er krevende. Det er behov for evt både flere FAU medlemmer inn, og også foreldre som ikke har verv i FAU for tiden. Det satses på å få inn en dyktig og kjent foredragsholder.  Ulike tema var drøftet, både rus, psykisk helse og mer almengyldige og grunnleggende tema som identitet. Dette siste ble valgt. En ekstern foredragsholder skal ha høyt honorar, og det må finnes lokaler. Man har ikke landet på om det skal være for alle elever og foreldre eller for enkelte trinn. Man ønsker å få mer flere organisasjoner innenfor frivillighet. Det må søkes om midler både i stiftelser, legater, bedrifter, hos kommune og fylkeskommune. Det må jobbes med å utforme en universell søknad

Det avventes med å informere alle foreldre før flere faktorer er klarlagt

Følgende fordeling ble gjort:
Leder                                                  Tove
Nestleder                                           Lene
Sekretær                                            Ingen meldte seg.
Kasserer                                             Helen
SU medlemmer                                 Tove, Hege og Lene (skolemiljøutvalg)
Natteravn koordinator                       Linn
Dugnadsansvarlig                              Mona
Temasamling                                    Helen, Liv, Sissel og Hege
Kommunalt foreldreutvalg                Tore

Polenkomite                                       –denne ligger ikke under FAU


Synliggjøring av FAU
Tydelige og engasjerte FAU medlemmer som informerer muntlig om oppgavene
Referater legges ut på hjemmesiden av Envera. Tove bør utforme mobilmelding til foreldre med oppfordring om å lese referater og ta opp temaer med klassekontakter og FAU medlemmer. Ferdigstille forslag til vedtekter og fastsette disse etter et årsmøte er avholdt

Neste FAU møte
Avholdes 30.9. Klassekontaktene deltar på første del av møtet
 

*********************  ******************

FAU møte 10 juni 2014

Til stede: 9b, (Helen) 9 c (Tove), 8 b (Liv)8 c (Lene) og rektor Carl Gustav 
Fravær: 9 A, (Mona )  alle i 10  trinn (Knut Olav, Marianne, Randi)

1. Rektor informerer
Eiendomsavd i kommunen har satt opp 4 overvåkningskameraer på skolens uteområde. Det har vært hærverk i det siste.  Ved siste hærverksepisode ble bordtennisbordet som står ute ødelagt. Dette er i tungt metall.

Skriftlig eksamen ferdig. Bra teknisk gjennomfører. Muntlig eksamen forrige fredag. Resultatene ble bra. Ny eksamensordning fra utdanningsdirektoratet.

Timeplan for neste skoleår jobbes med

Nye 8 trinns elever kommer på besøk i morgen, 11.6 og der vil det informeres om klasseinndeling. Elevene har fått får lov til  ønske seg tre de helst vil gå i klasse med,  og de får garantert 1 medelev man ønsket seg. I år har ungdomsskolen valgt et system der de har hørt på lærere fra barneskolene pluss elevenes ønsker

2.  10 trinns avslutning
Sendt ut info  til elver og foreldre i dag. Elevene er i gang med å planlegge sine innslag.
Liv og Tove har ansvar for innkjøp. De planlegger dette i samarbeid med Envera som merkantil og Bente som kantineansvarlig. Det er 88 elever.  Man planlegger utifra et antall på 300 personer. Dette baseres på en antakelse om at hver elev har med begge foreldrene, samt enkelte søsken, i tillegg til at lærerne medregnes.
Det vil bli sendt ut en presisering på mobilskole om at to klasser tar med snitter, og en klasse tar med kaker.

På selve dagen møter Tove, Torhild og rektor opp kl 17.30. Dugnadsvaktene møter opp kl 18. Tove tar ansvar for å lede dugnadsgjengen utfra oppgaveliste  som Mona har sendt ut til alle klassekontakter.

Punkt 3  Vedtekter
Valgordning ift  verv i FAU drøftes mest .  Helen skriver inn endringer i forslaget, og dette tas opp på årsmøtet til høsten.

4.  Komitearbeid for temasamlinger for elever og foreldre
Liv, Helen og rektor hadde forberedelsesmøte 2.6. Har nytt møte med 2-3 mulige samarbeidspartnere 16.6
Forslag til samarbeidspartnere: Næringsliv pluss idrettslaget og Cato Deglum, pluss evt Rotary, fylkeskommunen, kommunen og velforeningen, Sparebanken Hedmark, Lions

Ønske om tema for høsten: motivasjon og valg 

Et mål er å få  til langsiktig avtaler. Fokus på at samarbeidspartnerne blir med for å støtte opp om det samfunnsbyggende arbeidet i stedet for bare å tenke at de sponser økonomisk. Dette kan bli et pilotprosjekt som kan være et eksempel for andre FAU

Rektor har snakket med kommunalsjef Vasaasen. Reklame fra næringslivet må ikke  knyttes til samlinger der elevene er til stede. Hvordan stiller kommunen seg til  at foreldrearrangementene har reklame?

5. Natteravn
Det planlagte møtet mellom hovedkoordinator og skolene er ikke avholdt.
Verken vår koordinator Marianne, eller FAU repr har fått tilbakemeldinger på de natteravndugnadene som hittil har vært i vår. Rektor oppfordrer FAU til å melde fra til hovedkoordinator i Hamar om at Ottestadgruppa også bør legge turen til skoler og barnehager i vårt område.   Ballbingene og Hias  er også samlingsplasser

6. Evaluering av 17 mai – arrangementet
Neste skoleår vil det gis informasjon om hovedkomiteens drøfting og konklusjoner

8. Tilbakeblikk på FAU arbeidet og forslag til endringer
Det er ønskelig med et større samarbeid mellom foreldrekontaktene og FAU repr. Dette blir enklere etter at valgordningen presiseres tydelig ifølge konklusjonene våre på pkt 3. Der foreslås det at det er en FAU representant for hver klasse og to klassekontakter. En av klassekontaktene skal være vara FAU medlem.  Den andre presiseringen er at valg av FAU medlem i 8 trinn gjelder for ett år, mens den som blir valgt i 9 trinn, også sitter i 10.

Det foreslås at det tidlig i høstsemesteret avholdes felles møte med alle klassekontakter. Da får man et ansikt på alle som fikk et verv. Alle får tilsendt liste med kontaktinfo. Dette fører til større mulighet til å kontakte hverandre for drøftinger, og er mer forpliktende når ansvar fordeles.  

Videre drøfter vi om Forvaltningslovens taushetsplikt gjelde i FAU. Av og til vil det være behov for å drøfte taushetsbelagte forhold  i FAU. Noe av denne informasjonen finnes på FUG sine hjemmesider. Selve ordningen med foreldrekontakter kommer inn under opplæringsloven paragraf 15.1 Vi bør finne ut om det å ha et FAU verv defineres som at man er valgt inn i et offentlig organ. Hvis det er tilfelle, bør foreldrekontakter og FAU medlemmer skrive under taushetsplikt skjema

Rektor ønsker utstrakt samarbeid med FAU. Han ønsker å ha dialog med foreldre om strukturelle spørsmål. Det gir skolen større muligheter til å skape forbedring (et eksempel som nevnes er erfaringene med bruk av Its learning).

Avslutning
Vi takker hverandre for innsatsen som er nedlagt i FAU-arbeidet dette skoleåret.

Referent: Tove

 

Referat FAU 22/4 2014
Tilstede: Rektor, 8a, 8b, 9a, 9c, 10c
Frafall: 8c, 9b, 10a, 10b

Sak 31 – 13/14: Info fra rektor
30. april (Hoberg) og 7.mai (Arstad) – infomøte for neste års 8.trinn.
14.mai, markering av grunnlovsjubileet på skolen. Besøk av ordfører
Laget et felles ordensreglement for OUSK
Underveisvurdering og framovermeldinger skal stå på It`s learning fra høsten av, ikke bare gis muntlig, Slik blir det lettere også for foreldre å følge videre opp.

Sak 32 - 13/14: 10.trinnsavslutning
Vi har sett på fjorårets fordelingsliste over arbeidsoppgaver.  Vi ønsker å ha totalt 15 vakter, i stedet for 9 vakter pga bæring av pulter og bord til og fra foajeen + at det var travelt for de tre på førstevakta i fjor. Det kan hende at noen elever kan sette bord og stoler fram på dagtid.
- sette pulter/bord i foajeen også – ha kaker og mat der?
- Kjøpe papirduk til kakebordet, pynte med evnt sommerblomster på småbordene
- Klassekontaktene ringer de som skal stille, og gir beskjed til Mona. I tillegg må det sendes en tekstmelding til
de som skal jobbe dugnadsvakter, med påminnelse dagen før.
- Mona reviderer jobblista, og sender ut til klassekontakter allerede i begynnelsen av mai.
- Liv (og evnt. Lene) kjøper inn det som trengs av utstyr og pynt, Tove (og evnt Lene) stiller som FAU -repr den kvelden. Denne saken jobber vi videre med neste møte

Sak 33 -13/14: Valgordning for FAU og nye vedtekter
Første uka etter skolestart i august blir det foreldremøte for det nye  8.trinn, hvor bla man får hilse på lærere, deles i klasser. FAU v Tove og Marianne informerer om Fau og natteravnordning, og valg av klassekontakter og FAU repr. skjer på dette møtet.
Vedtekter tas opp igjen neste møte. Les gjennom til neste gang

Oppfølgingssaker:  Sak 30 – 13/14: Innspill til nye fokusområder i FAU til høsten
Liv har undersøkt noen foredragsholdere som virker interessante via Atenas.no (Andreas Gravdal, 20-23000 kr og  Ruben Klipper 12-15000kr.) De er dyre i forhold til Øystein fra barnevakten.  Hvor mye penger har vi til rådighet? Er det mulig å søke midler/tilskudd fra noe?  Spleise med de andre ungdomsskolene i Stange, og arrangere for foreldre på alle 4 ungd.skolene i kommunen. Hvor er det i så fall plass til å ha det da? Tove sender mail til de andre Fau-lederne i kommunen. Drøftes videre neste gang
Hva med Lions?   Alle bes sjekke litt  til neste gang.

Neste møte blir onsdag 21.mai kl 18.30                                              
Ref. Randi Nordhagen

****************** 

Referat FAU 17/3 2014

Tilstede: Rektor, 8a, 8b, 8c, 9b, 9c, 10b, 10c
Frafall: 9 a (Mona), 10 a (Marianne)

Sak 26- 13/14: Info fra rektor
Kommet godt i gang i den nye rektorstillingen
Prosjekt «Framtida er nå», pedagoger reflekterer rundt egen praksis – dette koples opp mot nytt prosjekt til høsten: «Motivasjon og mestring for bedre læring». Satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving – ønske om mer praktisk.
Matteverksted en kveld i vår for både 8.og 10.trinn. FAU ønsker også at  9.trinn får tilbudet.
Info om nye retningslinjer for muntlig eksamen bestemt fra sentralt hold
Tanker om Trafikalt grunnkurs som valgfag fra høsten.
Det er laget en Facebookside for Ottestad ungdomsskole – en side for foreldre og interesserte for å se forskjellige aktiviteter ved skolen.
Mulig omorganisering i forhold til juleballet– mer foreldre inn både i planleggingen og gjennomføringen. Dette blir drøftet videre i høst

Sak 27 – 13/14: Info om sosial og faglig situasjon i enkelte klasser
Matte er en stor diskusjon, flere utfordringer – vi ønsker mer fokus på faget, på alle trinn.  Bra tiltak med matteverksted for elever og foreldre!
FAU kaster ballen til elevrådet- er det et ønske om en felles vårfest for hele skolen? (Foreldrestyrtarrangement)
Hele 8.trinn har nå startet en lukket fb. gruppe for foreldrene

Sak 28 – 13/14: Drøfting av matvareutvalget/drikke i kantina.
Hvem bestemmer maten?
Er det mulighet for FAU/foreldre å påvirke utvalget?
Tine kommer nå med noen alternative produkter med redusert sukkerinnhold.
(Dette tas opp videre i høst dersom det blir behov for endringer – mulig å dra inn elevrådet?)

Sak 29 – 13/14: Brev fra FAU på Arstad ang trafikksituasjonen.
Dette må tas med foreldrene på Arstad, det er som oftest her problemet ligger.

Sak 30 – 13/14: Innspill til nye fokusområder i FAU til høsten.
Liv tar på seg å tenke litt ekstra rundt tema vi kan ha i stedet for «Barnevakten» (jmfr sak 9 - 13/14)
Alle tenker litt ekstra fram til neste møte, så blir saken drøftet videre.

Oppfølgingssaker:
sak 16 – 13/14: Orientering om oppfølging av bevilgning til elevrådet inntil 10.000 kr.
Kasserer kontakter Erik Sundstrøm for kontonr, og skolen får selv ansvar for innkjøp

Sak 22 – 13/14: 17.mai.
Utgifter til nye ting til flaggborg blir fordelt på FAU på alle 4 skolene. Mona tar ansvar for å skaffe 10.trinnselever til å bære flaggborg

Sak 23 – 13/14: Natteravnsordning
Natteravn skal egentlig gjelde både Ottestad og Hamar, men ordningen fungerer ikke slik. Natteravnene fra OUSK, skal ha mulighet for  en bilrute rundt i Ottestad som del av vakten sin. Tove purrer på Frank Martinsen, koordinator, for å avklare avtalen.

Neste møte: Tirsdag 22.4.14

Tove sender et utkast til nye vedtekter i forkant av neste møte. Da tas disse opp, og i tillegg til valgordningene.

Referent, Randi A. Nordhagen

****************

Referat fra FAU-MØTE 17.02.14

Tilstede: Rektor Karl Gustav Follestad, Tove, Knut Olav, Torill, Lene, Liv, Mona, Randi
Frafall Marianne (10 a)

Sak 19- 13/14:
Godkjenning av referat fra forrige gang - ok

Sak 20 - 13/14: Evaluering juleavslutning og juleball
Juleavslutning:
- For lite julebrus til elevene. Viktig å presisere at det er kun til barna det er brus, ikke voksne. Det er også viktig at man husker at de som opptrer, skal få brus begge dager.
- Neste år må de som er ansvarlige for kafeen, sjekke med Bente (kantineansvarlig), hvor mye engangsasjetter, kopper ol som skal kjøpes. Det er veldig mye igjen fra i år.
- Rektor sjekker ut max antall som er plass til i gymsalen, slik at dette kan skrives inn i neste års arbeidsinstruks. Vi må også justere antall personer til servering.  (Det er litt for mange i forhold til arbeidsoppgaver) Randi renskriver dette. Forslag: Elever setter fram pulter til bord i foajeen på dagtid, så kan vi sette litt flere foreldre på vakt siste vakt kveld 2, for å bære på plass
- Øke med en gave pr kveld vedr. utlodning, slik at det blir 5 gevinster pr kveld, inkludert en fruktkurv.
Utgifter: 3398 kr.      Inntekt: ikke klart enda

Juleballet:
Avklare med Martin Lindtorp hvor mye som er FAU sitt ansvar – definere arb.oppgaver
Forløp greit, men modent for nye tanker? Innspill fra oss at noe mer enn hopping  på dansegulvetskjer. Hva med polonaise, velkomstdrink, taler, sang ol. Ta det opp i elevrådet? Rektor ta opp med Martin/ lærerne? FAU bistår hvis ønskelig, men ikke egentlig en FAU-sak

Sak 21- 13/14: Rektor har ordet
- Presentasjon av den nye rektoren
- Elev – og foreldreundersøkelse (se eget referat) Svarprosent: 40 %
Noen tiltak til neste år bla ut fra undersøkelsen:   Utviklingssamtale nr. 1 blir ila de 2 siste ukene før høstferien, elevsamtale etter denne. Samtale 2 blir i januar/februar
Informasjonshefte fra skolen blir endret noe. Mer fokus på vurdering, plikter, rettigheter og forventninger. Hjemmesiden og it’s learning skal også revideres og moderniseres.

Sak 22- 13/14: 17.mai
Det er ønsker om ny flaggborg fra komiteen. FAU må i så fall betale. Hva skal fornyes? Flagg? Paradestang og sele. Tove har sjekket – alt nytt vil koste 2600 pr stk. Dette må vurderes.  Mona blir med 17.mai i komiteen. Dette kommer vi tilbake til neste møte.

Sak 23 – 13/14: Orientering om ungdomsseksjonen
De er positive til natteravner i Ottestadområdet, men vi må organisere det selv. Drøftinger rundt om FAU ta initiativet til et foreldremøte? Forslag om lukket gruppe for foreldre på hvert trinn på fb? Har vi kapasitet og mulighet til å lage natteravngrupper over et så stort område som Ottestad ?
Beslutning om videre deltagelse i natteravnordningen tas på neste møte.

Sak 24 – 13/14: Økonomi
FAU har i dag ca 22.000 på konto.

Punkt med SU (går ut).Tas evnt opp neste FAU-møte

Neste møte 17.mars kl. 18.30. Ta med kaffe eller te.

Referent, Randi A Nordhagen