webcollage - næringStange kommune har valgt å organisere sin næringslivsservice med en egen næringssjef, samt gjennom Hamarregionen Utvikling (HRU) og Hedmarken Landbrukskontor (HLK). I tillegg er det opprettet et næringsutvalg i Stange kommune.

Næringssjefen har det overordnede ansvaret for næringsutvikling i Stange kommune og har oversikt over ledige næringsarealer i kommunen. Han jobber for å legge til rette for utvikling av eksisterende og rekruttering av nye bedrifter i kommunen.

Hamarregionen Utvikling er kommunen førstelinjetjeneste for næringsetablering og gir gratis konsultasjon og veiledning til deg som ønsker å starte bedrift. De har også oversikt over mulige støtteordninger.

Stange næringsutvalg

Stange næringsutvalg er opprettet for å fremme næringslivsvekst i Stange kommune og støtte opp under miljøer som tenker nytt, bidra til å utvikle kompetanse om næringsutvikling og gi direkte støtte til etablerere/næringsaktører.

Utvalget ledes av Helmik Slora Kristiansen helmik.kristiansen@stange.kommune.no Mobil: +47 470 28 618

Sekretariat for rådet er HRU/Berte Sollerud Helgestad, e-post: berte@hamarregionen.net, tlf.: 995 12 512.

Mer info om rådet finner du her.

Næringsplan

Næringsplan, vedtatt av kommunestyret i Stange i 2021, er utarbeidet av en næringspolitisk arbeidsgruppe i kommunen. Planen sier noe om forutsetningene for næringsarbeidet i kommunen, og gir samtidig en orientering over ulike roller og ansvar i forbindelse med næringsutviklingsarbeidet.

Næringsplan kan leses her.

Hedmarken Landbrukskontor

Hedmarken Landbrukskontor er en interkommunal tjeneste som bistår og gir råd til landbrukssektoren. 

Hamarregionen reiseliv og utvikling

I tillegg til egen næringssjef er kommunenes operative arbeid rundt iverksetting og koordinering av tiltak innen næringsutvikling, reiseliv, profilering og lobby er lagt til HRU.

Formålet til HRU er å stimulere til nyskapning, entreprenørskap, besøkende og generell nærings- og reiselivsutvikling. I tillegg er et viktig mål å profilere regionen som et attraktivt sted å besøke, bo og arbeide og å stimulere til befolkningsvekst.

HRU har ansvar for gjennomføring av deler av de respektive kommuners næringsplaner på bakgrunn av fastsatte økonomiske rammer i samarbeid med kommunenes ledelse.  HRU drifter og har sine kontorer i PARK gründer- og næringshus i Hamar sentrum. Dette er et felles gründerhus for Stange, Hamar og Løten, med fokus på teknologi og samhandling på tvers.

HRU er sekretariat for næringsforeningene Hamarregionen Næringsforum og Hamarregionen Reiselivsforening. Disse består av bedrifter i Hamarregionen med hhv  230 og 48 medlemmer. HRU drifter ulike klynger og nettverk blant annet VR-klynge (VRINN).

Les mer på Hamarregionen her......