REFERATER FRA FAU SKOLEÅRET 2017-18

27. september 2017

Tilstede:  Tore Kjetil Stårvik (Leder FAU) Reza Nogorabi  (10A), Carl Gustav Follestad (Rektor)  Jan Erik Mathiassen (9A), Dag Westby ( Vara 10C), Jorunn Skjedsvoll (9C), Inger Nergård (Vara 9C) Ole Erik Befring Kristiansen (8A), Signe Seland (10C), Hege Halvorsen (8C), Thea Børresen (9B)

 • Godkjenning av saksliste og innkalling

  Tore Kjetil åpnet møtet, han gjennomgikk og endret noe på rekkefølgen til sakslista. Ingen kommentarer til denne. Det har vært noe utfordringer med innkalling, da det er noen feil på mailadresser og navn på representantene til FAU fra de ulike klassene. Tore Kjetil jobber med å få en oversikt over dette, det er noe usikkert om alle har fått innkallingen.

 • Konstituering av nytt styre

  Vi fordelte vervene og de ble som følger:
  Tore Ketil Stårvik, fortsetter som FAU leder
  Reza Nogorabi, Nestleder
  Hege Halvorsen, Representant i SU (Samarbeidsutvalget)
  Jan Erik Mathiassen, Kasserer
  Jorunn Skjedsvoll, Ansvarlig for natteravnordningen
  Thea Børresen, Sekretær

  I tillegg skal FAU ha en representant ift eventuelle oppgaver på 17.mai, dette velges senere.

   

 • Orientering fra rektor

  Carl Gustav formidler at oppstart har vært bra, det har vært avholdt flere fine foreldremøter.  Det har vært overnattingstur for 8.trinn på Bergsjøen og dette var en vellykket tur. 9- ende trinn sin overnattingstur ble avlyst pga mangel på skyss. Skolen må ta en vurdering på om de ikke skal arrangere ting som krever foreldrenes engasjement.

  Økonomien på skolen sier rektor er der den skal være, innenfor rammene. 

  Det er gjennomført nasjonale prøver i disse dager.

  Det er ikke så store utfordringer på Ottestad Ungdomsskole, men digitale medier er et tema som krever kontinuerlig fokus.  Saraha er en ny nettside/ ny sosial plattform. Denne kan kobles opp mot snapchat og man kan operere anonymt på denne siden. Det er en anbefalt aldersgrense på 17+ på denne siden. Det har vært noen utfordringer knyttet til denne på 8.trinn. Skolen er ikke kjent med at det er utfordringer på 9. og 10 trinn.  

  Skolen fortsetter sitt aktive fokus på nettvett blant både foreldre og elever. Skolen planlegger at Barnevakten skal inn på alle trinn våren 2018 og er i kontakt med dem.

  Det skal også være en ny BRY DEG kampanje på 8-ende trinn som omhandler både bevisstgjøring omkring både rus og nettvett. Dette er et samarbeid mellom skolen og politiet.

  Juleavslutningen på skolen vurderes det en liten endring på. Det er tanker rundt at arrangementet kan engasjere flere fag, som et eksempel på dette kan Mat og helse faget involveres ved å bake kaker som selges under arrangementet. Det er også tenkt at det kan være et skuespill/ andre typer innslag denne kvelden.  Disse ideene jobbes det videre med.

  Innspill fra foreldrene:

  Er skolen en MOT skole?   ( https://www.mot.no/om-mot/kort-om-mot/)

  Dette har vært et tema tidligere og kan tas opp igjen på nytt. Dette er relativt omfattende, og Carl Gustav formidler at det ikke per i dag er rom for dette. Skolen er med i ”Framtida er nå”, ”Kultur for læring” og ”Ekstern skolevurdering”. Dette er tre store prosjekter som forplikter mye og skal følges opp. MOT er ansett som bra, men tiden strekker ikke til per i dag.

 • Vedtekter/ handlingsplan

  Vi gjennomgår vedtektene på neste møte. Handlingsplanen blir gjennomgått hvert møte og den omhandler faste oppgaver for FAU. Dette er et dynamisk dokument som gir rom for endring og innspill.

   

 • Diskusjon; veien videre for Hvite Busser i 10.klasse

   

  Hvite busser bryter med gratis skoleprinsippet som er føringer fra Fylkesmannen om at norsk skole skal være gratis. Det er da en gang slik at Hvite busser turen må endres eller ikke lenger arrangeres. Alt som skjer i skoletiden skal være gratis og foresatte/ elever blir utsatt for et sosialt og et økonomisk press i forhold til denne turen ved at de selv er ansvarlige for finansiering av turen. Penger for dugnadssalg er sporbart og for den med det økonomiske ansvaret lar det seg gjøre å se hvem som betaler, i tillegg blir det sendt ut faktura til foresatte om det mangler betaling for turen,   noe som også bryter med gratis skoleprinsippet.  Det er derfor ikke et alternativ å organisere dette innenfor skoletiden slik den organiseres i dag.

  Innspill fra foreldrene:

  Hvis skolen betaler turen kan den organiseres da?

  Denne turen er kostnadskrevende, det er snakk om 5-600 000 kroner. Dette er derfor ikke et alternativ.

  Det nevnes at enkelte skoler arrangerer dette i høstferien i foreldreregi og som en frivillig tur, er dette et alternativ? Noen mener dette er en løsning, mens andre mener dette skaper splittelse i elevgruppa.

  Kan man søke om at det bevilges penger via skolebudsjettet og at elevene/ skolen får turen dekket? Alle 10-ende klassinger bør få dekket dette som en del av sin undervisning. FAU v/ Tore K etil ivaretar dette og følger opp mot kommunen, også om fylkesmannen har en streng tolkning i forhold til andre fylker. Media vil og bli brukt i saken.  Dersom denne søknaden avslås, så må det drøftes andre løsninger. Vi kommer tilbake til dette.

  Turen kan også finansieres via en kollektordning kanskje? Dette ble nevnt. Vi gikk ikke nærmere inn på dette.

   

  Neste møte:

  Den 01.11.18 

  Klassekontaktene inviteres med på 2 møter hvert år.

   

   

   

  Referent: Thea Børresen