Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.  

Enheten skal legge til rette for god samhandling og sikre en god sammenheng i tjenestene.

Koordinerende enhet har et særlig ansvar innen habilitering og rehabilitering. Vi jobber også med forebyggende arbeid, frivillighet og pårørendearbeid.

I Stange kommune har vi fem funksjoner som ivaretar oppgavene til koordinerende enhet:

  • systemkoordinator for habilitering og individuell plan
  • rehabiliteringskoordinator
  • kreftkoordinator
  • demenskoordinator
  • frivillighetskoordinator.

Vi er tilgjengelige både for innbyggerne og samarbeidspartnere

Kommunens systemkoordinator for habilitering og individuell plan har ansvar for mottak av henvendelser vedrørende individuell plan, oppnevning og opplæring av koordinator og oppstart av ansvarsgrupper. Du kan lese mer i Helsedirektoratets veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator:

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdf