Kommunestyret vedtok den 20.10.2021 Kommunedelplan for boligpolitikk i Stange 2021-2033.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-15 vedtar kommunestyret kommunedelplan for boligpolitikk 2021-2033, med de endringer som er innarbeidet etter høring.

Videreutvikling og konkretisering av handlingsplanen blir en del av oppfølgingssak fra omstillingsprosjektet. Strategisk organisering av kommunens boligrelaterte tjenestetilbud og aktivt tomtekjøp og -salg sees under ett med oppfølging av vedtak i kommunestyresak 53/21.

Hensikten med planen er å ta for seg hele boligsektoren, også den boligsosiale, og således styrke Stange kommunes rolle som boligpolitisk aktør. Kommunedelplanen tar inn over seg det boligsosiale behovet, men dette sees i sammenheng med den generelle boligpolitikken.

Planen er delt i fem kapitler, hvorav boligpolitikken med utredninger og tiltak er delt i tre:

  • Generell boligpolitikk
  • Boligsosiale forhold
  • Boligforvaltning og organisering

 

Saksfremlegg med alle vedlegg fra sluttbehandlingen kan lastes ned her (sak 80/21).

Plandokumentet i sin helhet kan leses her:

Kommunedelplan for boligpolitikk - høringsforslag 04.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisk prosess

Planen ble vedtatt sendt til høring i  Det faste planutvalg den 11.05.2021, med høringsfrist 1. juli 2021. Saksfremlegg, protokoll og vedlegg kan lastes ned her (sak 10/21).

Les mer om behovet for en kommunedelplan for boligpolitikk i Stange kommunes planstrategi 2017-2021
Les mer om overordnede strategier og mål, deriblant for boligpolitikken, i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026
Planprogrammet for kommunedelplan for boligpolitikk kan leses her. Saksfremlegg, saksprotokoll og vedlagte dokumenter til behandling av planprogrammet kan lastes ned fra Planutvalgsmøtet 30/11/2018