Stange kommune vedtok i formannskapsmøte den 20. mai 2020 å sende høringsforslag til handlingsplan for klima og energi til høring. Høringsfristen er 1. september 2020.

Høringsforslaget i sin helhet kan åpnes på denne lenken:
Handlingsplan for klima og energi, høringsutkast

Dokumentet gjøres også tilgjengelig i papirformat på Stange rådhus.

Handlingsplan for klima og energi er en handlingsdel til kommunens energi- og klimaplan. Ved vedtak er klimaplanen innlemmet i kommuneplanens samfunnsdel og således løftet opp på kommuneplannivå. Planen er en konkret handlingsplan for å følge opp målsetninger, og sørge for at Stange kommune oppfyller sine forpliktelser etter klimaloven.

Utkastet til handlingsplan viser mulighetsrommet for hvordan Stange kommune kan redusere klimautslipp fra egen virksomhet og stimulere til bærekraftig omstilling i samfunnet. Planen bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag og klimaregnskap for hele Stange-samfunnet med klimafotavtrykksanalyse (en helhetlig klimapåvirkningsanalyse) for Stange kommunes virksomhet. Det er også produsert et enkelt klimabudsjett for hvordan Stange kommune skal redusere sine utslipp i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. For å forenkle lesningen, er handlingsplanen med mål og tiltak plassert først (deler 1-5), og kunnskapsgrunnlaget bakerst (del 6).

Dette er en høring, og Stange kommune ønsker innspill fra privatpersoner, lag, foreninger og andre som ønsker å uttale seg om kommunens klimaarbeid.

Innspill og spørsmål til handlingsplanen kan rettes til:

post@stange.kommune.no

Eller:

Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange

Høringsfristen er 1. september 2020.