Kommunestyret har myndighet til å fastsette, i forbindelse med budsjettbehandlingen, hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret. Kommunestyret skal: 
Avgjør årlig hvilket utskrivningsalternativ som skal gjelde:

 • a)faste eiendommer i hele kommunen
 • b)fast eiendommer i klart avgrensa områder som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang
 • c) bare på verk og bruk i hele kommunen (produksjonsbedrifter, Stange energi, Eidsiva osv
 • d)bare på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen
 • e)fast eiendom i klart avgrensa område som er helt eller delvis utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, og på verk/bruk i hele kommunen
 • f)faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, og på verk/bruk og annen næringseiendom i hele kommunen
 • g)faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk/bruk og annen næringseiendom
Avgjør årlig hvilken skattesats som skal benyttes: 
Må ligge mellom 2 og 7 promille og kan ikke økes med mer enn 2 promille pr. år.
 
Avgjør årlig eventuelle differensiering av skattesatser: 
 • a)Man kan vedta en skattesats for bolig og fritidsboliger og en annen for resten av kommunen (ubebygd grunn, verk/bruk og næringseiendommer)
 • b)grunneiendommer som det står hus på og husløse eiendommer
 • c)bygning og grunn

Avgjør årlig eventuell bruk av bunnfradrag samt bunnfradragets størrelse. Fritak etter eiendomsskatteloven §7 

 • a)eiendom til stiftinger eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten (de må da ikke drives med den hensikt å tjene penger)
 • b)bygninger som har historisk verdi. I vedtektene står det at de i regelen må være fredet etter lov om kulturminner av 9/6-78)
 • c)bygninger som helt eller delvis blir nyttet til husvær. Fritaket kan gjelde i opptil 20 år fra den tida bygningen ble ferdig.
 • e) ny fra 2017 og gjelder fritak av fritidseiendommer.

Avgjør årlig antall terminer for innbetaling av eiendomsskatt. Skal være minimum 2 terminer 

Kommunestyret skal også: 

 • Avgjøre om verdsettelse for eiendomsskatteformål skal skje ved en skattetakstnemnd eller en sakkyndig nemnd. 
 • Oppnevne medlemmer av skattetakstnemnd eller sakkyndig nemnd 
 • Avgjøre eventuell bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag ved eiendomsskatt på boliger 
 • Avgjøre når det skal skje ny alminnelig taksering av alle skattepliktige eiendommer 
 • Avgjøre når det skal skje en kontormessig oppjustering av gjeldende takster 
 • Vedta om reduksjonsfaktor eventuelt skal benyttes for alle skattep•liktige eiendom i forbindelse med innføring av eiendomsskatt/retaksering 
 • Vedta eiendomsskattevedtekter. 

KS eiendomsskatteforum har laget en veileder om myndighet og oppgavefordeling i eiendomsskattesaker. Denne kan fås ved å kontakte eiendomsskattekontoret.