Fylkesmannen sender hvert år ut en brosjyre om Rovvilt og beitesesongen. Her kan du lese årets versjon:

Rovvilt og beitesesongen 2020

 

Organisert Beitebruk

Gjennom RMP kan beitelag søke om driftstilskudd (Organisert beitebruk).
Søknadsfristen er 15.november.

Kontaktperson: Kirsti Godager - 404 35 918 -

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskuddet kan gis til beitelag eller andre former for organisert samarbeid der det driver næringsmessig beitedrift. Det kan søkes om tilskudd til investeringstiltak og/ eller planleggings- og tilretteleggingstiltak.
Søknadsfristen er 15. april. Søknaden leveres elektronisk i altinn. Les mer om ordningen på denne siden.

Kontaktperson: Ane W. Lund - 404 49 514 - awl@stange.kommune.no

 

Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Fylkesmannen i Innlandet har ansvaret for denne ordningen.
Søknadsfristen er 15. februar for Hedmark. Søknaden leveres elektronisk.

 

Regionalt miljøprogram

Det kan gis tilskudd til

  • Skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter
  • Seterdrift med melkeproduksjon
  • Skjøtsel av setervoller og seterlandskap
  • Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner

Kontaktperson: Mari Hulleberg - 400 36 230 - m.h@stange.kommune.no

 

Spesielle miljøtiltak

Det kan gis tilskudd til

  • å ivareta biologisk mangfold og gammel kulturmark
  • å ivareta kulturminner og kulturmiljøer

Kontaktperson: Arild B. Wennersgaard - 404 29 527 - abw@stange.kommune.no

kubeite