Hedmarken landbrukskontor er førstelinje for BU-midlene som administreres av Innovasjon Norge Hedmark.

Les om landbruk hos Innovasjon Norge her og regionale retningslinjer her.

Vi deler prosjektene i:

Tradisjonelt landbruk

Støtte til investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner.

Søknaden leveres elektronisk og må inneholde:

 • Godkjent kostnadsoverslag
 • Driftsplan/driftsbudsjett
 • Næringsoppgave og skattemelding for de 2 siste årene
 • Tegninger (plan, snitt og fasade)
 • Prosjektbeskrivelse

 

Sluttutbetaling må inneholde:

 • Utfylt utbetalingsanmodning
 • Kostnadssammendrag som er attestert av regnskapsfører
 • Evt. ferdigattest fra kommunen
 • Egeninnsats vurderes til 350 kr timen. Det er egne satser for bruk av egne maskiner. For ENK, ANS og DA er det kun egeninnsats fra innehaver, deltakere og ektefelle/samboer som kan fakturere

 

Det kan gis tilskudd på inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, eller maks. 2 mill. kr.
Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.
Ordningen har løpende søknadsfrist fom. 2019.

Trykk her for å finne søknadsskjema og mer informasjon om tradisjonelt landbruk

Kontaktperson: Hege G. Ottinsen - 404 35 918 - hege.ottinsen@stange.kommune.no

 

Bygdenæring

Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Vi kan hjelpe deg med å søke om tilskudd og lån.

Det kan gis finansiering til eiere av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendom. Det gis også støtte til mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter.

Krav til søker:

 • Den nye næringen skal ha basis i eiendommens ressurser.
 • Eier/bruker/ektefelle/samboer eller fremtidig eier kan søke.

 

Det kan gis tilskudd til:

 • Idéavklaring og etableringsfasen: Du kan få tilskudd til å forberede den planlagte virksomheten på 75 % av godkjent kostnadsoverslag.
 • Investering: Tilskudd kan gis med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Tilskuddet kan gis til investeringer i forbindelse med bygg, faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter.
 • Bedriftsutvikling: Tilskudd kan gis med inntil 50 % av godkjente kostnader. Omfatter produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, testsalg markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter.

 

Det er løpende søknadsfrist.

Prioriterte områder for støtte er Inn på Tunet, lokalmat og landbruksbasert reiseliv og opplevelser.

Trykk her for å finne søknadsskjema og mer om tilskuddene.

Etablereropplæring

Det arrangeres inspirasjonssamlinger for gründere to ganger i året og etablererkurs. Klosser Innovasjon har ansvaret for gjennomføringen av kursene i hele fylket. Det vil bli annonsert oppstartstidspunkt for de enkelte kurs i pressen og på relevante nettsider. Les mer om etablererkurs her.

 

Kontaktperson: Kirsti Godager - 400 36 230 - kirsti.godager@stange.kommune.no

 

Bioenergi

Innovasjon Norge har ansvaret for denne ordningen. Ta kontakt med Innovasjon Norge.