Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det kan gis tilskudd til tiltak som ivaretar og fremmer natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet (kulturlandskapstiltak) og tiltak som bidrar til å redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket (forurensningstiltak). Tiltakene må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier eller kulturminner.

For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Det er ikke noe krav om at søker faktisk mottar produksjonstilskudd.

Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd, dersom han har godkjenning fra eier.

F.o.m. 2020 er det ikke lenger krav om at søker må ha et foretak for å være berettiget tilskudd.

Kommunene har rullert tiltaksstrategiene for tildeling av SMIL-midlene. Disse strategiene ble politisk behandlet i de tre kommunene i januar 2020. Tiltaksstrategiene finner du her - trykk på bildet. 

Strategiplan

 

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Tilskudd gis på grunnlag av budsjetterte kostnadsoverslag for gjennomføringen av tiltaket. Det kan ytes engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Vanlig tilskuddssats de senere årene har vært rundt 30–50 %. Søknadene blir vurdert og prioritert opp mot hverandre og antall innvilgede søknader får betydning for hvor mye midler som er til rådighet fra år til år.

Søknaden sendes digitalt via ID-porten/Altinn.
Søknadsfristen for Hamar, Løten og Stange er 15.april.

Kontaktperson:
Øvrig: Arild B. Wennersgaard - 404 29 527 - abw@stange.kommune.no
Bygninger: Ane Wormdal Lund - 404 49 514 - awl@stange.kommune.no

Du finner også mer informasjon på landbruksdirektoratets nettsider ved å trykke her.

drengstuetomter