Faglig relevant underveisvurdering

 

Underveisvurderingen skal bidra til at elevene og lærlingene øker kompetansen sin i fagene. For at alle skal få mulighet til å oppnå kompetansemålene, må opplæringen bygge på og lede fram mot disse målene. Dette krever at lærere og instruktører har en god forståelse av hvor elevene skal og hva de bør gjøre for å komme dit. Selv om kompetansemålene er vurderingsgrunnlaget for vurdering, betyr ikke det at mål, kriterier og tilbakemeldinger elevene og lærlingene får i underveis i opplæringen skal være like. Elever og lærlinger lærer på ulike måter og i ulikt tempo, og alle skal få en opplæring som er tilpasset deres evner, forutsetninger og det de kan fra før. Derfor er det mer relevant å snakke om at underveisvurderingen skal være faglig relevant og læringsfremmende enn at den skal være lik for alle elever og lærlinger.

 

 

 

Kriterier for fastsettelse av orden- og atferdskarakter

 

I ordensreglementet er vurdering i orden og oppførsel behandlet i §4 – Elevenes plikter. I tillegg er det et par andre forhold som også vil kunne ha innvirkning på karakteren i orden eller oppførsel. Dette er nevnt andre steder i ordensreglementet. Kriterielisten nedenfor sammenfatter de kriteriene som er nevnt i ordensreglementet. Elevene har plikt til å rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og regler.

 

Orden

 

Vurderingen i orden er knyttet til om eleven stiller forberedt til opplæringen, og hvordan elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. Anmerkning blir gitt hvis eleven uten gyldig grunn:

 1. kommer for seint til opplæringen
 2. møter uforberedt / ikke gjør lekser
 3. ikke leverer arbeid til avtalt tid
 4. ikke har med seg nødvendig utstyr
 5. ikke dokumenterer fraværet sitt til de frister som er satt
 6. ikke deltar aktivt i opplæringen i den form den gis
 7. ikke behandler utlevert utstyr på forsvarlig måte
 8. ikke følger verne- og sikkerhetsregler og bruker nødvendig arbeidstøy og verneutstyr
 9. ikke holder orden på arbeidsplassen sin og i fellesområder

 

Adferd

 

Vurderingen av elevens adferd skal handle om hvordan eleven oppfører seg mot andre i skolesamfunnet, eksempelvis medelever, lærere og andre ansatte. Her vil det blant annet kunne trekkes inn om eleven tar hensyn til og har respekt for andre. Det understrekes videre at vurderingen i adferd ikke bare er knyttet til det som skjer i opplæringen, men også det som skjer utenfor. Det betyr blant annet at det som skjer i skoletiden, på vei til og fra skolen, arrangement i skolens regi, herunder skoleturer, vil kunne trekkes inn i vurderingen. Det som skjer i elevens fritid vil som hovedregel ikke kunne trekkes inn i vurdering i adferd.

Anmerkning blir gitt hvis eleven uten gyldig grunn:

 1. bevisst unnlater å møte til opplæringen uten gyldig grunn
 2. utøver uakseptabel språkbruk, mobbing, fysisk og psykisk vold eller annen truende eller krenkende oppførsel overfor andre
 3. bryter kommunens IKT-reglement
 1. uakseptabel nettetikk
 2. uakseptabel atferd på skolens nettverk, web-områder, læringsplattform og liknende
 3. uaktsom atferd som påfører skade på utlevert utstyr
 1. bruker mobiltelefon i timene uten etter avtale med lærer
 2. behandler bygninger, anlegg og utstyr, herunder elektronisk utstyr, på en uforsvarlig måte, og ikke følger regler for spesialrom
 3. røyker/snuser på skolenes område
 4. bruker, handler eller oppbevarer rusmidler på skolens område eller i forbindelse med arrangementer i skolens regi. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler
 5. sprer pornografi eller rasisme på skolen
 6. har med seg våpen eller andre farlige gjenstander på skolens område
 7. jukser på prøver, innleveringer eller i andre vurderingssituasjoner