Faglig relevant og rettferdig sluttvurdering

 

Standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og resultat på fag- og svenneprøve er sluttvurderinger, og har betydning for elevers og lærlingers videre skolegang og arbeidsliv. Derfor er det viktig at sluttvurderinger er faglig relevante og så rettferdige som mulig. Det skal i prinsippet ikke ha noen betydning hvilken lærer, sensor eller prøvenemnd som fastsetter sluttkarakteren, eller hvilken skole eleven har gått på. Derfor blir tolkningsfellesskap mellom lærere og sensorer viktig når de fastsetter karakter til standpunkt og eksamen.

Den felles forståelsen handler om hva som kjennetegner de samlede kompetansemålene, hva som er tegn på at elevene har oppnådd kompetansen, og hvordan vi verdsetter den, for eksempel hva som skal til for å få en bestemt standpunktkarakter.

 

Et bredt vurderingsgrunnlag viser den kompetansen eleven har i faget

Kompetanse i fag handler om å bruke kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon til å løse oppgaver og utfordringer. Formålet og hovedområdene i faget gir retning for å forstå kompetansemålene i sammenheng og hva samlet kompetanse i faget er. Når standpunktkarakteren skal fastsettes, skal læreren foreta en samlet vurdering av elevens kompetanse. Det innebærer å løfte blikket fra ett og ett kompetansemål og se dem i sammenheng.

For at læreren skal få et godt bilde av elevens kompetanse, må eleven vise kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger. Det kan skje gjennom fagsamtaler, læringsaktiviteter og oppgaver, skriftlige eller muntlige prøver, diskusjoner eller fremføringer, produkter elevene har laget, læringslogger osv. En standpunktkarakter basert på én prøve vil normalt ikke være tilstrekkelig. Det finnes ikke fag hvor elevene skal vise kompetansen sin bare skriftlig eller bare muntlig