Elever med behov for særskilt tilrettelegging i forhold til sentralt gitt eksamen våren 2019

I Forskrift til Opplæringslovens § 3-32 står det :

Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

En søknad om spesielle behov for tilrettelegging  må følges av legeattest eller annen sakkyndig vurdering av nyere dato dersom det ikke er forelagt skolen tidligere. Særskilt tilrettelegging kan for eksempel være ; utvidet tid, eksamensoppgavene på lydfil, få oppgavene lest opp, bruk av Lingdys / Lingright, m.m.

Elever som tidligere har søkt og fått innvilget særskilt tilrettelegging trenger ikke å søke på nytt.

Søknaden sendes skolen snarest og senest fredag 2.mai 2019.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf 62562602 eller rektor Carl Gustav Follestad på  tlf 62562601.

Ottestad 9.april 2019 
Erik Sundstrøm Assisterende rektor