Føring av fravær på vitnemål

I Forskrift til Opplæringslova § 3-41 står det:

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

De foreldre/elever som ønsker at overnevnte fravær ikke skal føres på vitnemålet sender søknad til skolen snarest og innen fredag 31. mai 2019 Spørsmål kan rettes til rektor Carl Gustav Follestad på telefon 62562601 eller til assisterende rektor Erik Sundstrøm på tlf 62562602.

Erik Sundstrøm Assisterende rektor