Stange kommune ønsker et tettere samarbeid med frivillig sektor for å stimulere til aktivitet, deltakelse og sosial inkludering for sine innbyggere. Frivillighetskoordinatoren jobber tverrsektorelt og samarbeider med ulike aktører for å sikre dialog mellom kommunen og frivilligheten, særlig innen helse og omsorgstjenestene.

Frivillighetskoordinatoren skal:

  • Være kommunens kontaktledd mot frivillig sektor
  • Koordinere og samarbeide på tvers av sektorer
  • Følge opp frivillighetsarbeidet i kommunen og sette samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor i system.
  • Utvikle en kommunal frivillighetsstrategi i samarbeid med sentrale aktører
  • Tilrettelegge for samarbeid mellom kommunen, frivillige lag og foreninger, pårørende og innbyggere som har lyst til å engasjere seg.
  • Bindeledd mellom interne og eksterne samarbeidspartnere

Frivillighetskoordinator i Stange kommune er organisert i Tjenesteenheten Helse og omsorg, og er en del av koordinerende enhet. Carina Dybdahl har kontor på Stange rådhus.