Fra 1.1.2020 ble forvaltningen av tilskuddsordningen "Tilskudd til tiltak i beiteområder" overført fra fylkesmannen til kommunene. Fylkesmannen er klageinstans. Fylkesmannen fordeler midlene til kommunene. Kommunene prioriterer søknadene og innvilger tilskudd.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

For 2020 er fristen for å søke tilskudd 15.april.

Søknaden sendes via Altinn - Tilskudd til tiltak i beiteområder

Hvem kan søke
Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd, men der det av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid, kan også gis tilskudd.

Hva kan det søkes om tilskudd til

  • Faste installasjoner (inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag)
  • Utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag)
  • Elektronsik overvåkningsutstyr ol. (inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag)
  • Planlegging- og tilretteleggingstiltak (inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag)

Søknaden

  • Søknaden fylles ut i altinn - husk å forklare slik at saksbehandler skjønner hva prosjektet går ut på - Tiltaksbeskrivelse kan lastes opp i søknaden
  • Tiltaket må beskrives, hva skal utføres og hvordan, materialer, mål, dimensjoner, egeninnsats, bruk av utstyr
  • Det må foreligge detaljer kostnadsoverslag og finansieringsplan - dette
  • Avtaler med grunneier der det er aktuelt
  • Kart som viser tiltaket

 

Retningslinjer for 2020 kan du lese her.

 

Ved spørsmål ta kontakt!

Ane W. Lund - 404 49 514 - awl@stange.kommune.no