Føringer for deg som ansatt under korona-pandemien

Oppdater deg jevnlig på denne siden om hva du som ansatt bør gjøre.

Generelle råd til alle ansatte:

 • Ansatte møter på jobb til vanlig tid med mindre noe annet er avtalt

 • Smitteverntiltakene som har blitt innført på arbeidsplassen skal følges opp av alle ansatte

 • Som ansatt oppfordrer vi det til å følge nasjonale anbefalinger knyttet til reise. Ansatte som ikke følger henstillingen og derfor må i karantene, og som ikke tilfredsstiller vilkårene for å motta sykepenger, må regne med å bruke ferie-, fleksitid eller ulønnet permisjon i karantenetiden.

 • Det kan være behov for omdisponering av ansatte, og alle må være forberedt på å kunne bli innkalt til å gjøre tjeneste på kort varsel, enten i egen virksomhet eller i andre virksomheter. Vi har utarbeidet en egen rutine for omdisponering av ansatte som kan leses her.

 • Den ekstraordinære situasjonen vi er inne i kan føre til endringer av stillingen din. Det kan være:

  • Endrede arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted
  • Forskjøvet arbeidstid
  • Pålagt overtid 
  • Pålegg om uttak av ferie og avspasering 
  • Inndragning av ferie
 • Ansatte som må være hjemme med små barn har rett til omsorgspenger. Reglene for omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. Følg med på oppdatert informasjon om bruk av omsorgsdager på nav.no
 • Antall fysiske møter og møtedeltakere skal begrenses til det strengt nødvendige. Se Hedmark IKTs veiledning i bruk av Teams

 • Hold deg oppdatert på sentrale råd og følg retningslinjer fra sentrale og lokale myndigheter

 

Særskilte retningslinjer for helsepersonell

 • Er du helsepersonell og har vært utenlands må du ta kontakt med leder for en individuell risikovurdering før du møter på jobb igjen 

 • For ansatte i helsetjenesten, inkludert nyansatte og vikarer som har vært på reise i røde regioner og land gjelder karanteneplikt.

 • Det anbefales at ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt (grønne områder), så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

 • For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "grønne" områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. 

 • Vi oppfordrer alle til å følge gjeldende retningslinjer og dette medfører også at vi sterkt fraråder alle reiser utenlands, også til grønne områder i Norden

 • Fravær som oppstår pga at man ikke har fulgt henstillingen og ikke kan ha pasientnært arbeid i påvente av negativ test, og ikke tilfredsstiller kravene til å motta sykepenger, vil ikke kvalifisere til bruk av egenmelding og man må da regne med å bruke ferie-, avspasering eller ulønnet permisjon i karantenetiden.  
   

Råd til ansatte som er i risikogruppe