Forslag til planavgrensning for områdeplan Tangen sentrum
Forslag til planavgrensning for områdeplan Tangen sentrum. (Klikk på bilde for større kartutsnitt)

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for blant annet bolig, handel, tjenesteyting og grønnstruktur med gangforbindelser.

Medvirkning - Oppsummering av åpent møte den 9.2.2021

Den 9.2 ble det avholdt medvirkningsmøte i forbindelse med at det er meldt oppstart av planarbeid med områdeplan for Tangen sentrum. Møtet ble av avholdt digitalt og med 40 deltagere. Stange kommunes planlegger orienterte om planarbeidet og planfaglig konsulent Jeff Forbes fra Gottlieb Paludan presenterte viktige fokusområder og foreløpige ideer om god og riktig utvikling på Tangen. (Klikk på linkene under for å se presentasjonene)

Presentasjon fra Stange kommunes planlegger.

Presentasjon fra planfaglig kunsulent Jeff Forbes fra Gottlieb Paludan.

Det ble stilt noen spørsmål som deltagerne svarte på og det var også andre kommentarer. Her følger en kort oppsummering.

Hva finnes i Hamar eller Stangebyen som dere kunne ønske dere på Tangen?

 • Det er ønske om pub, kafe, spisested.
 • Lekeplass ved kunstgressbana.
 • En landsby må ha en baker, og da må alle ut minst en gang om dagen å kjøpe fersk vare.
 • Sentrumsbeboerne får lengre veg til den nye jb-stasjonen. Viktig å finne gode løsninger som gjør det «enkelt» å ta seg fram og tilbake. Til fots og pr sykkel.
   

Hva slags boligtyper er det behov for på Tangen?

 • Velegnede boliger for eldre, leiligheter kan frigjøre eneboliger til yngre. Det skaper god dynamikk i boligmarkedet.
 • Viktig å også bygge for ungdommen.
 • Bygg i tre
 • Små leiligheter åpner behovet for besøksleilighet eller grunnlag for rimelig overnatting som Bed&Breakfast.
 • Og også andre fellesfunksjoner som kjøkken og spiseplass, verksted, bil- og sykkeldeling osv.
   

Øvrige kommentarer:

 • Gode fellesarealer vil skape liv.
 • Naturkvaliteter helt inne i Tangen sentrum er unikt og må brukes til beste for stedet.
 • Sentrum har stort potensiale, for eksempel har Viksdammen gode kvaliteter nær sentrum. Kan eksisterende tunnel fra denne og ned mot Gravika tas i bruk?
 • Kan det tilrettelegges bedre for bruk av Viksdammen både sommer og vinter? Elverhøi er en eiendom mellom sentrum og Viksdammen.
 • Viktig å støtte eksisterende næring og legge til rette for at de kan videreutvikles. Det finnes verksteder med lang tradisjon og kanskje flere kan innlemmes her?
   

Planfaglig arkitekt Jeff Forbes fra Gottlieb Paludan Architects sier:

«Det er ikke vanskelig å tegne god arkitektur, men man er avhengig av kommunen og eiendomsutviklere for å vite hvilke parametere de jobber etter. Hva er handlingsrommet, hvordan finansieres fellesgoder og infrastruktur, hva er riktig pris på boliger her?»

  Informasjonen om planoppstart for områdeplan for Tangen sentrum ble lagt fram for planutvalget i møte 19.01.2020, sak 5/21. Du kan lese saksframlegget her:

  https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/200111362

  Hvis du vil se nærmere på planavgrensningen, så finner du link til kommunes kartløsning her:

  https://www.arealplaner.no/stange3413/arealplaner/387

  Planarbeidet bygger på kommunedelplanen for Tangen 2014-2026. Den finner du også på kommunens hjemmesider:
  https://innsyn.stange.kommune.no/motekalender/motedag/20077523 , sak 18/14

  Innspill og spørsmål til planarbeidet sendes til Stange kommune:

  post@stange.kommune.no , eller postadresse:  Stange kommune, Postboks 214 2336 Stange.

  Frist for innspill er 26. februar 2021.

  Bilder av Tangen sentrum
  Bilder av Tangen sentrum