2. juni

Videre vaksinering av helsepersonell

Det er fra nasjonale helsemyndigheter nå åpnet for mer vaksinering av helsepersonell. Dette med bakgrunn i at flere av risikogruppene med underliggende sykdom er vaksinert.

Det er fortsatt kommunene selv som må prioritere videre helsepersonellvaksinering. Dette skal fortsatt skje innenfor rammene av maksimalt 10 % av dosene kommunene mottar til dose 1 pr uke.

Koronavaksinasjon av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med

pasientkontakt har nå følgende formål:

 1. Å redusere yrkesrelatert risiko for covid-19-sykdom hos arbeidstakeren selv (direkte beskyttelse)
 2. Å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre til sårbare pasienter (indirekte beskyttelse).
 3. Å redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet.

Kommunen starter derfor nå fortløpende med å tilby vaksine til  gjenstående helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie, - og som er melt fra sine ledere. Tempo vil avhenge av ukentlig antall doser som kan prioriteres til dette. Som følge av at kommunene har kommet relativt langt ned i prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinasjon til innbyggere, samt at det er en begrenset andel vaksiner som kan prioriteres til helsepersonell, er det slik at noe av gjenværende helsepersonell vil kunne motta tilbudet om vaksinasjon som innbyggere i egen kommune før tilbud som helsepersonell.

Også ferievikarer som er meldt fra ledere vil kunne få tilbud.

Viktig å merke seg:

 • Kommunen oppfordrer til å takke ja til vaksine, men all vaksinering er frivillig.
 • Ansatte/vikarer må registrere seg i vaksinekø i Stange kommune, - også de som ikke er innbyggere i Stange kommune. Dette er svært viktig, og sparer koordineringsarbeid.
 • Stort sett alle virksomhetene i helse og omsorg har løsning med at ansatte blir tildelt timer pr sms fra Helseboka. En av virksomhetene får tildelt timer som de selv booker sine ansatte inn på.
 • Det er svært begrenset kapasitet til ombookinger. Det er kun sykdom, karantene, begravelser o.l som er grunn til endring av time.
 • Ansatte som ikke møter, må gi beskjed til vaksinetelefonen i forkant.
 • Det er lite kapasitet til reinvitasjoner. Hvis noen nå ikke ønsker timen de får tildelt/ikke passer, er alternativet å vente på sin tur i køen som innbygger i egen kommune.
 • Alle ansatte som får vaksinetimer må fylle ut det digitale egenerklæringsskjemaet tilsendt pr sms fra Helseboka knyttet til HVER vaksinasjonstime (altså ikke bare en gang).
 • Det har ikke noe for seg å ringe kommunens vaksinetelefon med spørsmål om når man får tilbud om vaksine. Hvis man har spørsmål om man er satt på lista for helsepersonellvaksinering, rettes de til nærmeste leder.
 • Sett deg ellers inn i annen generell informasjon om koronavaksinasjon på kommunens hjemmeside.

Lenke til Veiledning for videre helsepersonellvaksinering i kommuner og helseforetak


19. mai

Det går dessverre ut sms-påminnelse fra Helseboka om time for dose 2 av AstraZeneca. Se bort fra denne! Årsaken er at ikke alle er flyttet over til ny time med Comirnaty ennå. Du får tildelt ny time og varsel vil da komme på SMS.

10. mai

Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine

Det går dessverre ut sms-påminnelse fra Helseboka om time for dose 2 av AstraZeneca. Se bort fra denne! Årsaken er at ikke alle er flyttet over til ny time med Comirnaty ennå. Du får tildelt ny time.

28. april:

Det går dessverre ut sms-påminnelse fra Helseboka om time for dose 2 av AstraZeneca. Se bort fra denne! Årsaken er at ikke alle er flyttet over til ny time med Comirnaty ennå. Du får varsel om ny time.

26. april:

Ny og viktig informasjon til helsepersonell som er vaksinert med første dose av Astra Zeneca-vaksine i Stange kommune:

Regjeringen har 23. april 2021 besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om dose 2 med mRNA-vaksine. I Stange betyr det at de som har fått en dose med vaksine fra Astra Zeneca vil få tilbud om Comirnaty fra Pfizer/BioNTech som dose 2.  Opprinnelige timer for dose 2 blir derfor avlyst, og de det gjelder vil motta en ny timeavtale på sms. Doseintervall blir 12 uker. Det vil ikke være mulig å flytte oppsatt time, med mindre svært vektige grunner tilsier det.

Viktig informasjon til de som har første dose av AstraZeneca-vaksine:

Her er et informasjonsbrev til de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen (Vaxzevria). Det er viktig at de det gjelder leser dette.

I følge dagens anbefalinger er det mRNA-vaksine som er eneste alternativ som dose 2. Dersom noen likevel ikke ønsker å vaksineres med Comirnaty, er det viktig at du så fort som mulig gir beskjed pr mail til hanne.norum.hollekim@stange.kommune.no eller anette.skjaerbekk@stange.kommune.no.

Oppgi navn og fødselsdato i mailen.


9. april:

Stange kommune har tilbudt vaksine til de aller fleste av sitt prioriterte helsepersonell.

Kommune forholder seg til de sterke føringene fra FHI om nå kun tilby vaksine til særlig kritisk helsepersonell som er vanskelig å erstatte.

Helsepersonell som er ført på prioriteringslista av sine ledere, og som ikke er vaksinert ennå, vil som følge av dette pr d.d ikke blir tilbudt vaksine, men må vaksineres i sin aldersgruppe i hjemkommune. Dette er uavhengig av om man hadde time til vaksinasjon 11.3, etter at AstraZeneca ble avbrutt eller ei. Det dreier seg ikke om veldig mange ansatte, og de fleste av disse har også tidligere fått tilbud (noen flere ganger).

Hvis det er enkeltansatte med direkte pasientkontakt, som virksomhetsleder vurderer har særlig kritisk funksjon og er vanskelig å erstatte, bes virksomhetsleder om å ta direkte kontakt med vaksinekoordinator. I tvilstilfeller konfererer vaksinekoordinator med kommuneoverlegene for beslutning om vaksine skal tilbys eller ei.

Bakgrunnen er, som beskrevet 26.3, at dosene skal prioriteres til risikogrupper og at kommunen allerede har vaksinert stor andel av sitt helsepersonell.

Vaksinekoordinatorene har veldig mange henvendelser, også fra helsepersonell med spørsmål rundt vaksinasjon. Det har ingen hensikt at enkeltansatte tar kontakt, da vurderingen må gjøres av leder og ev meldes videre til koordinatorene.

Når det gjelder spørsmål rundt dose 2 av Astra Zeneca for de som er vaksinert med dose 1, er det foreløpig ingen nasjonal avklaring. Informasjon blir gitt så snart det foreligger en avklaring.  

Kommunen forholder seg til de enhver tids gjeldende føringer og anbefalinger fra FHI.  


26. mars: 

Viktig informasjon til ledere og helsepersonell:

Tempo på helsepersonellvaksinering endret seg fra 11.3 da AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause. Vi hadde da noen uker fått relativt store leveranser av denne vaksinen, som fram til da var forbeholdt helsepersonell. Kommunen har totalt vaksinert (påbegynt og ferdigvaksinert)  i overkant av 700 helsepersonell. Planen var å få vaksinert  prioritert helsepersonell med minst dose 1 innen påske.

Kommunene har så fått følgende føringer fra FHI:

«Kommuner som har fullført vaksinering av helsepersonell med pasientkontakt innen essensielle tjenester som er kritisk vanskelig å erstatte, skal inntil videre avstå fra videre helsepersonell-vaksinering. Dosene skal da gå til risikogrupper.

Kommuner som ikke har fullført vaksinering av helsepersonell med pasientkontakt innen essensielle tjenester som er kritisk vanskelig å erstatte, kan fortsette å vaksinere dette med inntil 20% av dosene de mottar. Dette antar Folkehelseinstituttet først og fremst er kommuner som aldri har mottatt AstraZenecavaksinen siden kommuner som har mottatt AstraZeneca-vaksiner ble gitt anledning til å forsere vaksinasjon av sitt helsepersonell med pasientkontakt innen essensielle tjenester.»

Dette medfører at Stange i videre vaksinering av helsepersonell først må tilby vaksiner til de gjenstående med høyest prioritet (kommunalt ansatte og annet helsepersonell med virke i kommunen, som yter nødvendige helsetjenester).

Man må forberede seg på at det vil kunne blir innkalt på kort varsel, og i noen tilfeller også tilbudt restdoser hvis prioriterte innbyggere i risikogrupper av årsaker ikke møter opp på vaksinasjonsdag.

Føringene fra FHI medfører også at det vil kunne være helsepersonell lengre ned på prioriteringslisten som ikke blir tilbudt vaksine, men må vaksineres i sin aldersgruppe i hjemkommune.

Videre fra FHI:

«Vaksinering av annet personell enn helsepersonell

Det er så langt ikke anledning til å vaksinere annet personell eller andre yrkesgrupper enn helsepersonell og andre ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt som oppfyller prioriteringskriteriene nevnt over. Den gjeldende prioriteringen omfatter eldre og personer med visse underliggende sykdommer, samt essensielt helsepersonell (se over).

Personer i andre samfunnskritiske yrker er ikke prioritert for vaksinasjon nå. Hvis det er personer i andre samfunnskritiske yrker som utøver helsearbeid med pasientkontakt, og i den rollen er kritisk vanskelig å erstatte, kan de prioriteres selv om de ikke er ansatt som helsepersonell. Dette gjelder for eksempel ansatte i brann og redningsetaten som fungerer som kommunens «first responders» ved akutt sykdom og personskade.

Dette skal tolkes strengt og ikke brukes på alt personell som kan tenkes å bistå ved ulykker.»

Vedrørende dose 2 for de som har fått dose 1 med AstraZeneca-vaksine:

Det er ikke kommet noen anbefaling fra FHI ennå om hvordan disse skal ferdigvaksineres hvis ikke AstraZeneca-vaksinen blir tatt i bruk igjen. Kommunen forholder seg il de enhver gjeldende anbefalinger, og venter til avklaringer kommer.

 


UKE 8:

I uke 8 vil kommunen motta 200 AstraZeneca vaksiner, som skal settes på helsepersonell. I tillegg vil vi motta Pfizer/BioNTech som hovedsakelig skal settes som vaksinedose 2 for innbyggere over 75 år. Foreløpig planlegger vi for 3 vaksinasjonsdager for innbyggere over 75år (Pfizer/BioNTech) og for helsepersonell (AstraZeneca). Les mer om vaksinene:

AstraZeneca

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca vaksinen er tiltenkt helsepersonell fra fylte 18 år til 65 år. Unntaket er helsepersonell under 65 år som har underliggende sykdommer med særlig høy risiko for alvorlig sykdom, det vil si personer i prioriteringsgruppe 4. Les mer om dette på FHIs nettsider. Denne gruppen og de over 65 år bør ha mRNA-vaksine (Comirnaty eller Moderna). Helsepersonell som allerede har fått 1. dose av Comirnaty, skal ha dose 2 av samme vaksinen.

Bivirkninger 

Vaksinene fra BioNTech/Pfizer, Moderna og AstraZeneca har alle vist å gi en god stimulering av immunforsvaret, men med det følger det også en del ubehagelige, men forbigående bivirkninger. Derfor har Folkehelseinstituttet siden oppstarten av helsepersonell-vaksinering anbefalt at ikke alle i samme enhet skal vaksineres til samme tid. Les mer her....

Hvis du opplever bivirkninger utover ømhet på innstikkssted og milde symptomer, er det nyttig at du melder dette elektronisk på melde.no.

Organisering

Når det er din tur for vaksinering i henhold til prioriteringslisten for helsepersonell, mottar du tidspunkt for oppsatt time på SMS for dose 1 og dose 2. Anbefalt intervall mellom dose 1 og dose 2 er for AstraZeneca 9-12 uker, og for BioNTec/Phizer minimum 21 dager mellom dose 1 og dose 2.
Det er høy terskel for å bytte tidspunkt for vaksinering på grunn av hensyn til logistikk.
 

På vaksinasjonsdagen

Vaksineringen foregår gruppevis på en av banene i Stangehallen.

 • Dersom du må avbestille, meld fra til vaksinasjonskoordinatorene.
 • Dersom du blir syk eller havner i karantene er det viktig at du ikke møter opp på vaksinasjonsstedet, men melder ifra til vaksinasjonskoordinatorene. Du bør også melde ifra til din leder.
 • Lever egenerklæring digitalt i forkant.
 • I vaksinasjonslokalet vil det være helsepersonell tilstede.
 • Det anbefales at du har på deg en t-skjorte eller trøye slik at det er enkelt for vaksinatøren å få satt sprøyta i overarmen din.
 • Under vaksineringen sitter du i et rom sammen med andre.
 • Etter vaksineringen vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter
 • Du vil få utdelt munnbind på vaksinasjonsstedet, og du må følge gjeldende råd i forhold til håndhygiene og avstand.
 • På grunn av strenge smittevernregler slipper du dessverre ikke inn i vaksinasjonslokalet før oppsatt time. Møt derfor ikke opp for tidlig.

Husk å ta med legitimasjon.