Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du oppfyller følgende vilkår:

  • er norsk statsborger
  • fyller 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 10 årene

Manntallet er en oversikt over alle personer som har stemmerett ved stortingsvalget. Alle med stemmerett er automatisk innført i manntallet.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av hvilken kommune du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Manntallet for Stange kommune vil medio juli være tilgjengelig for offentlig ettersyn på rådhuset.

Dersom du mener du er uriktig innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve feilen rettet. Krav om retting gjelder feil, ikke i forhold til flytting etter 30. juni 2021.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet. Kravet sendes pr. e-post til post@stange.kommune.no

Les mer om manntall på Valg.no