Avløpsvann er det vannet som blir brukt inne i huset til toalettet (svartvann) og vaskevann fra badet og kjøkkenet (gråvann). Avløpsvann inneholder stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann/badevann, unormal algevekst, dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing.
Et avløpsrenseanlegg fjerner mesteparten av det uønskede innholdet i avløpsvannet, slik at resten kan slippes ut i grunnen eller til vann på en slik måte at det skader naturen minst mulig. Med privat avløpsanlegg menes alle anlegg for avløpsvann som ikke ledes til offentlig nett.

Utslipp av renset avløpsvann regnes som forurensing, og krever utslippstillatelse. Det er ikke lov å slippe ut urenset avløpsvann. Reglene gjelder for bolighus, hytter, forsamlingslokaler, småbedrifter og lignende bygninger som har innlagt vann.  

 

Behov for å oppgradere avløpsanlegg i Stange

Private renseanlegg har en forventet levetid på 20-30 år. Eldre avløpsanlegg vil ha en dårligere funksjon. Dårlig eller manglende vedlikehold, for stor beleastning eller andre årsaker kan også føre til at yngre avløpsrenseanlegg ikke fungerer godt nok. Det betyr at rensingen av avløpsvannet ikke er god nok, og stoffer som skulle ha vært renset vekk blir sluppet ut i naturen og gir negative effekter. Avløpsvann inneholder fosfor og nitrogen (næringssalter), organisk materiale (materiale som stammer fra plante- eller dyreriket), partikler og sykdomsfremkallende bakterier og virus. Avløpsvann som ikke er godt nok renset kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann/badevann, gi unormal algevekst, dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing.

I Stange kommune er det ca 2200 private avløpsanlegg. Veldig mange av disse har ikke god nok rensefunksjon. Stange kommune er i gang med en omfattende opprydding av avløp i spredt bebyggelse. Målet er at alle private avløpsanlegg i kommunen skal tilfredsstille utslippskravene som er vedtatt i lokal forskrift, det vil si 90 % rensing av både fosfor og organisk stoff.

Alle eiendommer med slike anlegg vil få pålegg om oppgradering av det private avløpsanlegget eller tilknytning til offentlig avløpsnett/trykkavløp der dette er aktuelt. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der avløpsanlegget ikke lenger tilfredsstiller gjeldende krav til renseeffekt.

 

Når må jeg gjøre noe med mitt avløpsanlegg?

Har du et avløpsanlegg som er eldre enn forventet levetid eller av en annen grunn ikke renser godt skal du oppgradere avløpsanlegget så snart som mulig. 

Hvis du selv ikke tar initiativ til å oppgradere avløpsanlegget, vil du få pålegg fra kommunen om å gjøre dette.

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven.

Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

 

Mer informasjon

I menyen finner du ulike temaer relatert til privat avløp. 

 

 

Mjøsa med blågrønnbakterier.
Avløpsanlegg som ikke fungerer godt nok er en av årsakene til oppblomstring av blågrønnbakterier i Mjøsa.