Denne siden er under arbeid. Mer informasjon kommer. Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål. 

 

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema her. Kommunen har utviklet et nytt søknadsskjema som er publisert 27.07.2021.

 

Valg av renseløsning

Som hovedregel skal lukket infiltrasjonsanlegg for sort- og gråvann benyttes i Stange kommune. Infiltrasjonsanlegg skal alltid ha slamavskiller som forbehandlingstrinn.

Anlegget kan legges delvis eller helt på annen persons eiendom, hvis man ikke har plass på egen eiendom. Hvis forholdene ikke ligger til rette for lukket infiltrasjonsanlegg kan andre løsninger vurderes. 

 

Kan ditt firma erklære ansvar? 

DiBK sin veiviser hjelper deg å finne ut om firmaet ditt kan erklære ansvar i et byggeprosjekt. DiBK sin veiviser finner du her. Plan- og bygningsloven stiller ulike krav til utdanning og erfaring for ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende funksjoner. 

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Søk om, forny eller endre sentral godkjenning på DiBK sin hjemmeside

 

Alle skal nabovarsles

Alle naboer og gjenboere skal varsles. Dette gjelder både eiendommer som er bebygd og de som er ubebygd. Gjenboere er grunneiere og eventuelle festere på den andre siden av gaten eller lignende, men som ikke behøver å grense til søkerens eiendom. 

Les mer om nabovarsel på DiBK sin hjemmeside her

For bestilling av naboliste send en e-post til post@stange.kommune.no

Navn på eier av naboeiendommen finner du på www.seeiendom.no (innloggingsløsning med min id). 

 

Usikre eiendomsgrenser og 4 meters byggeavstand

Avstand fra anlegget til nabogrense skal være 4 meter eller mer. Hvis eier (fester) av naboeiendommen gir skriftlig samtykke, kan anlegget plasseres nærmere nabogrensa. Anlegget kan plasseres helt eller delvis på en annen eiendom, så lenge du får skriftlig samtykke fra eieren (festeren). 

Hvis eiendomsgrensene er usikre, kan det være vanskelig å avgjøre om 4-meterskravet overholdes. Det kan derfor være behov for å fastsette eiendsomgrensa før søknaden kan behandles. Les mer om feil grenser i eiendomskartet på Kartverkets hjemmeside. Ta kontakt med Kart og oppmåling i Stange kommune for veiledning. 

Kommunen kan stille krav om at det må holdes en oppmålingsforretning for å klarlegge grensene, hvis et er behov. 

Mange eiendommer har usikre grenser. Det betyr at eiendomsgrensen som er tegnet inn i kartet, kan ligge på feil sted. På www.norgeskart.no  se hvor sikre eller usikre eiendomsgrensene er på din eiendom. Søk opp eiendommen din. Deretter trykker du på hamburgermenyen oppe i venstre hjørne og velger temakart "Eiendom". 

GrenselinjeFargeUsikkerhet
Nøyaktig målingLys grønnLys grønn strek10 cm eller mindre
Middels nøyaktigMørk grønnMørk grønn strekMellom 10 cm og 30 cm
Mindre nøyaktigLillaLilla strekMellom 30 cm og 2 meter
Lite nøyaktigOrangeOransje strekMellom 2 meter og 5 meter
SkissenøyaktighetRødRød strekMer enn 5 meter
Uavklart grenseGrønn stipletGrønn stiplet strekUavklart

 

Byggeavstand til veg 

Langs veg er gjelder andre byggegrenser enn 4-meters-regelen. Du finner informasjon om byggegrenser langs vegen på Statens vegvesen sine hjemmesider her

Dersom det planlagte tiltaket ikke overholder kravet til byggeavstand mot veg må du søke om dispensasjon fra byggegrensen. 

Innlandet fylkeskommune har vedtatt en vegnettsplan. Vegnettsplanen skal være et verktøy for utvikling og styring av fylkesvegnettet, og i planen er fylkesvegene delt inn i funksjonsklasser som gir føringer for byggegrenser og avkjørselsaker. 

vegkart.no finner du ved å søke på ordene "Byggegrense" eller "Avkjørsel, holdningsklasser" hvilke grenser som gjelder på din fylkesveg. Fylkeskommunen tar et forbehold om at det kan forekomme feil i grensene som ligger inne på vegkart.no.

Du kan lese mer om hvordan fylkesvegnettet er delt inn i vegnettsplan for Innlandet fylke (PDF, 456 kB).