Her finner du oversikt over de viktigste lover, forskrifter og retningslinjer du må forholde deg til ved privat avløp. 

Forurensing

Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven), LOV-1981-03-13-6

Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften), FOR-2004-06-01-931

 

Drikkevann

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften), FOR-2016-12-22-1868

 

Miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern, FOR-2003-04-25-486

 

Vannforvaltning

Forskrift om rammer for vannforvaltning, FOR-2006-12-15-1446

 

Lokale krav

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, FOR-2012-03-07-254

Forskrift om tvungen tømming av avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark, FOR-2012-03-07-290

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark, FOR-2012-03-07-289

Retningslinjer for toalettløsninger for bygninger uten innlagt vann i Hamar og Stange kommuner. 

 

Arealplan

I arealplanene kan det finnes bestemmelser om vann og avløp. En arealplan gir en oversikt over tillatt bruk og vern av kommunene etter plan- og bygningsloven. Du finner de ulike arealplanene på www.arealplaner.no

 

Bygging

Plan- og bygningsloven, LOV-2008-06-27-71

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), FOR-2010-03-26-488

 

Naturmangfold

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), LOV-2009-06-19-100

 

Kulturminner

Lov om kulturminner (kulturminneloven), LOV-1978-06-09-50