I dette fagområdet inngår hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie, hjemmehjelp, bo- og servicesenter og omsorgsboliger.

Tilbud fra tjenesten:

 • Hjemmesykepleietjeneste på døgnbasis
 • Tilrettelegge for en pleie- og omsorgstjeneste som gir rom for valgfrihet og fleksibilitet
 • Sikre en kvalitet på faglige tjenester som innebærer trygghet
 • En tjeneste som gir mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig/ønskelig
 • Tilbud om omsorgsbolig og bo- serviceleilighet
 • Tilrettelegge for en inkluderende hjemmetjeneste for den enkelte funksjonshemmede
 • Tilbud om omsorgslønn
 • Tilbud om trygghetsalarm

Eldreomsorg:

 • Tilby et samordnet og tverrfaglig tjenestetilbud
 • Tilrettelegge for samarbeid med pårørende, offentlige instanser, frivillige lag og foreninger for å gi eldre trygghet i hverdagen
 • Sikre kvalitet på tjenesten etter lover og forskrifter
 • Sikre tjenester etter behov, og som bygger på faglige og etiske vurderinger tilpasset den enkeltes behov
 • Tjenester ytes etter individuelle administrative vedtak