Eiendomsskatt er en skatt som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. I Stange kommune har vi eiendomsskatt.  Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidseiendom, næringsbygg ,verk/bruk eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud.

Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer.  Dette for å fange opp verdiendringer, nybygg og andre endringer som har betydning for utregning av eiendomsskatten.  Kommunen foretok en retaksering av alle eiendommer i 2014 med virkning fra 2015.  Alle som har eiendom i Stange kommune vil motta et brev før 1. mars om hva vi har registrert på deres eiendom, hva den nye eiendomsskattetaksten vil være og hva de skal betale i eiendomsskatt i 2015.

Stange kommune skal ikke ha økte inntekter i 2015 på grunn av retakseringen.  For enkelte eiendommer  vil det allikevel bli økt eiendomsskatt.  Dette kommer av ulik markedsutvikling i de forskjellige områder i kommunen og av endringer i retningslinjene.

Eiendomsskatt og skatteberegning

Det er kommunestyret som skriver ut skatten.  Eiendomsskattetaksten danner grunnlaget for skatteberegningen.  Om eiendomsskattetaksten står det i Eiendomsskattelovens §8 A-1-2:  ”verde av eiendommen skal setjas til det beløp ein må gå ut i fra at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som benyttes, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7 og eventuelt størrelse på bunnfradrag.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og normalt utgjør 25% av omsetningsverdien.

Klage

Det kan klages på eiendomsskattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting  to ganger.  Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker fra mottak av årets eiendomsskattevedtak eller at skattelisten ble lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen sendes til  post@stange.kommune.no eller Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange.

Kunngjøring – skatteliste

Stange kommune kunngjør (innen 01.03) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesats og evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom.  I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven §5 og §7.  Lista legges ut i fire uker på kommunens hjemmeside og i papirformat i Servicekontoret og på Vikasenteret.

Faktura

Eiendomsskatten blir krevd inn i to terminer med forfall 20. mai og 20. november.