Hva er bruksareal?

Bruksareal som eiendomsskatt beregnes av er alt areal innenfor ytterveggene.

Pris pr. m2 for bolig og fritidseiendommer fastsettes slik:

  • Bruksareal i hovedetasje (kan være både 1. og 2. etasje) 13 000,- for fritidsbolig kr. 10.000,-
  • Underetasje/Sokkel-etasje   7.800,- for fritidsbolig kr.6.000,-
  • Leilighet i underetasje     13.000,-
  • Kjeller 5.200,- for fritidsbolig kr. 4.000,-
  • Loft   7.800,- for fritidsbolig kr. 6.000,-
  • Uisolert etasje/loft, garasje, carport 3.000,-
  • Carport/takoverbygg  3 000,-
  • Tomt 250,-

Skal hele tomtearealet takseres? Ja, i tettbebyggelsen beregnes eiendomsskatt for hele tomten. I spredt bebyggelse beregnes det for maks. 1500 m2. Når det gjelder fritidsboliger beregnes det eiendomsskatt for 1000 m2 dersom ikke annet er oppgitt.

Hva er områdefaktor? Stange kommune er delt inn i ni forskjellige soner. Områdefaktoren skal gjenspeile eiendommens omsetningsverdi. Klikk her for å se områdekartet. Områdefaktoren skal multipliserer med sjablontaksten.

 

Område

Områdefaktor

Sandvika vest for Sandvikavegen, nord for Mjøslivegen

1,3

Fritidsboliger langs Mjøsa fra Bekkelaget til Skaberud

1,2

Tettbebyggelsen i Bekkelaget / Sandvika

1,1

Mjøsli hytteområde

0,9

Stange sentrum og tettbebyggelsen rundt inkl. Navneberget, Sønderhagan, Sannerkroken

0,9

Romedal tettsted med Starhellinga, Tangen tettsted og Ilseng tettsted

0,8

Området vest for E6 og ned til Mjøsa avgrenset i syd av ei brukket linje sør for Stange sentrum.  I nord avgrenset av tettbebyggelsen i Bekkelaget

0,8

Harasjøen, Gjetholmsjøen og granerudsjøen

0,8

Romedal vest for Rv.3, men utenfor tettstedet Romedal og Starhellinga

0,7

Vallset tettsted og ett område rundt Tangen tettsted

0,7

Bergsjøen og Rasensjøen

0,7

Strandlykkja, Espa, Tangenhalvøya, Vallset utenfor tettstedet, Kolomoen, øst for Rv.3 opp til Løten grense

0,6

Resten av Stange- og Romedal almenning.

0,5

Hva er bunnfradraget? Kommunestyret har vedtatt å fjerne bunnfradraget.

Hva er eiendomsskatten? I 2021 er den generelle skattesatsen på 4,9 promille.  For eiendommer bebygd med bolig- eller fritidsbolig er skattesatsen 4,0 promille.

Skal alle bygninger på en eiendom takseres? Alle bygninger på mer enn 15 kvadratmeter skal være med i takseringen.

Hvordan er beregningen for jordbruks og skogbrukseiendommer? Som jord og skogbrukseiendommer regnes eiendommer som i utgangspunktet kommer inn under reglene om konsesjonsplikt. Våningshus  skal begrenses pr. boenhet til kr. 13.000,-/m2 for de første 200 m2, for areal fra 201 – 400 m2 beregnes en pris på kr. 3.000,-/m2 og for areal fra 401 m2 og oppover beregnes en pris på 1.000,-/m2. Hver boenhet skal takseres for 1000 kvadratmeter tomt. Driftsbygninger og uthus er fritatt for eiendomsskatt unntatt den delen som blir benyttet til annen næring enn landbruksnæringen.

Hva med småbruk? Småbruk beregnes som en vanlig enebolig, men tomtestørrelsen begrenses oppad til 1500m2. Dersom det er eiendommer som tidligere var småbruk med store låver/uthus kan disse reduseres ned til 50 m2. dette gjelder ikke nybygg.

Når kommer regninga? Eiendomsskatten kommer to ganger i året, med forfall 20. mai og 20. november.

Hvorfor måles det opp utvendig ? For da er det ikke nødvendig at huseier er hjemme men alle får tilsendt måleresultat og har mulighet til å korrigere dette.

For å foreta en ny oppmåling med huseier tilstede kan man ringe eiendomsskattekontoret 625 62 152 eller sende en e-post per.hauge@stange.kommune.no

Hvor skal vi klage? Alle klager sendes til eiendomsskattekontoret og må være skriftlige innen 6 uker fra brev er mottatt.