Vegetasjon som "løper løpsk" ut mot fortau og vei skaper problemer for både sikkerhet og standarden på disse fellesarealene.

 
Det kan oppstå farlige vegkryss, redusert fremkommelighet for gående,
skjulte vegskilt, igjengrodde veggrøfter og vanskelige forhold for vegvedlikehold.

Dette er bakgrunnen for at det i Stange kommune er regler for frisikt. 
Kommunens regler for frisikt er hjemlet i Vegloven § 29 og Vegloven § 31. 

Regler for frisikt går ut på at du i siktsonenikke kan ha beplantning, gjerder, byggverk eller annet som hindrer sikten. Dette betyr ikke at du må fjerne alt. Vi tillater det som er så lavt at bilføreren ser over det eller det som er så smalt at det ikke forstyrrer sikten.

Hva kan du selv gjøre ?  Vi henstiller hver enkelt om å besørge for at egen hage er i orden !  

Opprydning/beskjæring er løsningen ! Hvis du vil ha noen råd, ta kontakt med Kommunegartneren - Johnny Rognlien tlf: 625 73647  


Vær ansvarbevisst i ditt nærmiljø !