Det er valgt å starte med utvikling av sentrumsplaner både for Stange og Tangen forut for full revisjon av arealdelen. Tettstedene vil som følge av jernbaneverkets planlegging for dobbeltspor, påvirkes i særlig grad. Gjeldende reguleringsplaner for tettstedene er gamle. Det er viktig å komme i gang med planarbeidet slik at jernbaneverkets planlegging kan ses i en helhetlig utvikling for tettstedene. Fokus på å utvikle kvalitativt gode tettsteder med større grad av fortetting, vil være nødvendig både som følge av ønsket om befolkningsvekst, jordvernfokus og for å støtte opp under en utvikling rundt kollektivknutepunktene. For inneværende budsjett er det satt av ressurser for igangsettelse av planarbeidet. 

Kommunedelplan for Ottestad er nylig vedtatt, der tilrettelegging for økt boligbygging i stor grad baseres på fortetting innenfor eksisterende tettstedsgrense. Området ved Åkershagan mot Vikasenteret som kommunedelsenter har utviklingspotensiale og fortettingsmuligheter som er viktig for videre utvikling i Ottestad tett opp mot Hamar by. 

Oppstart av arealplanarbeid for de nevnte tettstedene, vil gi viktig innspill til revisjon av arealdelen som delvis vil starte opp i etterkant av dette planarbeidet.