Kommunestyret i Stange kommune vedtok i januar 2008 at det skulle utarbeides og vedtas en Miljø-, energi- og klimaplan med målsetning om å sørge for reduserte klimagassutslipp i Stange og i et slikt omfang at dette aktivt bidrar til at Norge minst kan innfri sine langsiktige internasjonale og nasjonale forpliktelser på energi- og klimaområdet.

Hovedmålet for Stange kommune, relatert til arbeidet med samfunnssikkerhet og en bærekraftig utvikling, er at vi skal være et trygt og robust lokalsamfunn som avverger og overvinner kriser.

Gjennom revisjon av kommuneplanens samfunnsdel har en sett behovet for en rasjonalisert planstruktur. Vedtatte mål og strategier for kommunens miljø, energi og klimaarbeid er dermed innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel.

Nedenfor følger oppsummering over delmål og strategier for klima og energiarbeidet til Stange kommune:

DelmålStrategiRelevans for arealdelen
1. Forebygge skader på liv, helse og miljø ved systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Utarbeide rullerende øvelsesprogram for beredskapsplanverket
 • Ferdigstille helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse for Stange kommune
 • Beredskapsplan for samfunnssikkerhet og beredskap skal til enhver tid holdes oppdater og tilgjengelig
 • Beredskapsplan innen ulike fagområder i kommunen skal til enhver tid holdes oppdater og tilgjengelig
 • Det gjennomføres ROS-analyse i alle arealplaner jf. Plan – og bygningsloven
 • Utarbeide temakart i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel over områder utsatt for ekstremvær
2. Klimatilpasning
 • Tidlig i planleggingsprosesser, påvirke at utbygger planlegger både for utslippsreduserende tiltak og tiltak som kan redusere sårbarheten til området for endret klima
 • Økt fokus på lokal overvannshåndtering og fordrøyning
 • Økt fokus på viktigheten av åpne bekker og vassdrag
 • Forebygging og tiltak for å håndtere store vannmengder integreres i den løpende planleggingen når nye områder bygges og utvikles
 • Unngå fysiske inngrep nær bekker og vassdrag
 • Unngå lukking av bekker og vassdrag
 • Opprettholde naturlige fordrøyningsarealer
3. Energi og klimagassutslipp
 • Samordnet areal og transportplanlegging og bygge opp under eksisterende tettsteder gjennom fortetting
 • Energieffektivisering i kommunale bygg
 • Stimulere til gode lokale energiløsninger i folks hjem
 • Vurdere alternative energikilder i reguleringsplansammenheng
 • Utnytte overskuddsenergi fra industrien
 • Økt samarbeid med Energirådet Innlandet
 • Sikre tilstrekkelige arealer til boligbygging langs IC-strekningen
 • Effektiv arealutnyttelse
4. Miljø
 • Forebygge støyplager ved planlegging av ny boligbebyggelse
 • Kontinuerlig oppfølging av radon
 • Følge hovedstrategiene som er lagt til grunn i avfallsplanen for Hamarregionen
 • Hindre avrenning av forurensning og utslipp til bekker og vassdrag
 • Ivareta hensynet til biologisk mangfold
 • Støyanalyser i forbindelse med utarbeiding av nye boligområder i arealdelen
 • Støytiltak
 • I reguleringsplansammenheng skal løsninger for innsamling og deponering av avfall, både fra husholdninger og fra næringslivet, vurderes
 • Det gjennomføres ROS-analyse i alle arealplaner jf. Plan – og bygningsloven, der også hensynet til biologisk mangfold ivaretas