Samhandlingsreformen er en retningsreform som er blitt gjennomført over tid med start fra 1. januar 2012.

Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles.

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak er et av flere virkemidler for realisering av reformen.

Formålet med samarbeidsavtalen og de underliggende tjenesteavtalene og rutinene er å fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, og å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Den overordnede hensikten med avtalen er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

I ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m (HOL), som tredde i kraft 1.1.2012, forpliktes kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler. Det stilles også minimumskrav til innholdet i avtalene, jf. lovens kapittel 6.

 

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER

Avtalene er evaluert  gjennom en omfattende prosess i 2018. Både sykehuset og alle de 48 kommunene i Innlandet har vært delaktige.

Avtalen består av:

1 overordnet samarbeidsavtale mellom Stange kommune og Sykehuset Innlandet HF med underliggende:

10 tjenesteavtaler (unummererte) og

9 samhandlingsrutiner, bygget på tjenesteavtalene (unummererte)

 

Avtalen trer i kraft fra 1.3.2019  og gjelder frem til 28.2.2023.

Avtalen er juridisk bindende og det knytter seg, som tidligere, økonomiske forpliktelser fra kommunens side ved avtalen.

Avtalen med tjenesteavtalene og  -rutiner er samlet i et dokument som kan leses her