Oppveksten vår har stor betydning for hvordan resten av livet vårt blir.

Kommunen yter et bredt tjenestetilbud innenfor barnehage, skole, helsestasjon / skolehelsetjeneste, barnevern, folkehelse og forebyggende arbeid.

Hovedmål for oppvekstområdet er gode læringsresultater og godt læringsmiljø og dette ønsker vi å ivareta gjennom en helhetlig tenkning og utvikling fra barnehagen og gjennom hele grunnskoleløpet. Barn og familie skal gjennom helhetlige og koordinerte tjenester bedrive helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge.

Foto: Frederik Garshol