Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. Som kommunens øverste politiske organ, skal kommunestyret avlastes for enkeltsaker og fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen.

Administrasjon og øvige ansatte i Stange kommune handler i tråd med politiske vedtak når de yter sine tjenester.

Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Hvem som skal styre i Stange kommune, avgjøres ved kommunevalget hvert fjerde år.