Omsorgstjenester

Omsorgstjenester er blant annet hjemmehjelp/praktisk bistand, hjemmesykepleie, matombringing, trygghetsalarm, omsorgslønn. I tillegg har kommunen tilbud om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Boformer

Stange kommune har tilbud om ulike boformer, f. eks sykehjem, bosted med heldøgnsomsorgstjeneste, bofellesskap, omsorgsbosteder, kommunal bosted, bosted for vanskeligstilte og bosetting for flyktninger.

Avlastning og støtte

Kommunen kan tilby avlastning og støttekontakt og tilbud ved dagsenter for aktuelle brukergrupper. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Økonomiske ytelser

NAV Stange yter økonomisk sosialhjelp og andre trygdeytelser til personer i kommunen. NAV tilbyr økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving til de som har betalingsproblem eller gjeldsproblem.

Transporttjenester

Transportkort for funksjonshemmede (TT-kort) administreres fra 1.januar 2013 av Hedmark-Trafikk. Søknad om parkeringskort for bevegelseshemmede går fortsatt gjennom kommunen.

 

Mer informasjon kommer, siden er under oppdatering.