I Stangehjelpa møter du mange forskjellige faggrupper, men vi jobber ut fra en "flat struktur" - det vil si at vi ikke har et typisk profejonshierarki. Det er den kompetanse og ferdigheter den enkelte medarbeider har som avgjør hvilke oppgaver og ansvarsområder han eller hun har. Forskning viser dessuten at effekt av terapi ikke er avhengig av profesjon, type utdannelse eller bestemt metodikk, men har mer å gjøre med selve relasjonen.
 

Klikk for å komme direkte til team;

Førskole
Team Barn og Unge
Helsefremmende team
Aktivitet og Livsmestring
Avhengighet
Eldre
Stangehjelpa Aktivitetshus

 

Thilla-Maria Nerli Lerberg
Avdelingsleder

Jeg er lederen og har oversikt over det meste. Det er min oppgave å sørge for at Stangehjelpa holder en høy standard og at vi gjør noe som er nyttig for innbyggerne i Stange.
Thilla
Torunn Sandbæk
​Sekretær

Kommer du til Stangehjelpa eller ringer er det jeg som sitter i luka vi kaller «Bua» og som tar telefonen. Jeg passer på at det er kaffe/te/vann i serveringskroken og avis å bla i om du må vente. Jeg er opptatt av at du som kommer eller ringer blir møtt på en hyggelig måte i en god atmosfære og at du skal føle deg velkommen. I tillegg har jeg praktiske og administrative oppgaver knyttet til driften av Stangehjelpa.
Torunn


 

Førskole

Stine Lauritzen
Fagleder Førskole
Sosionom og familieterapeut
 

Jeg har ansvar for arbeidet med førskolebarna i Stangehjelpa. Jeg er mye rundt i barnehagene i Stange, og snakker med personalet og foreldrene om hva barn trenger for å få en god oppvekst. Jeg er opptatt av at barn må aksepteres i all sin forskjellighet, og kan kartlegge barn temperament hvis det er behov for det. Jeg holder foreldrekurs basert på trygghetssirkelen.

Mette K. Fuglerud
Barneverpedagog.
 

Jeg arbeider mest med førskolebarna og deres foreldre. Jeg er opptatt av å skape tillitt hos familier og tror gode relasjoner er en forutsetning for å kunne hjelpe. Jeg snakker mye med foreldre som sliter psykisk for sammen å komme frem til løsninger. Jeg holder foreldrekurs basert på trygghetssirkelen.

Kari Anne Strøm Haraldstad
Helsesykepleier
.

Jeg jobber med førskolebarna og deres foreldre. Jeg er mye med Stine rundt i barnehagene i Stange og snakker med personalet og foreldre om hva barn trenger for å få en god og trygg oppvekst.  Sunne relasjoner ivaretar både barn og voksne på en god måte, og jeg er opptatt av det som skal til for å etablere trygge relasjoner mellom voksne og barn. Å være omsorgsgiver er kanskje verdens vanskeligste oppgave og jeg er opptatt av å styrke foreldrene i troen på egne ressurser og muligheter. Jeg holder foreldrekurs basert på Trygghetssirkelen.


 

Team Barn og Unge

Therese Roksvold
Fagleder Barn- og unge
Psykolog

Jeg jobber med barn, ungdom og deres familier i Stangehjelpa. Jeg er opptatt av å møte de der de er ut ifra hva de opplever å ha behov for.  Det er alltid de som er eksperten i sine liv, men jeg kan hjelpe de på veien til en god hverdag. Hva ønsker de forandring på og hva kan aksepteres som det er? Jeg er enig med Carl Jung som sa en gang at «du vil først se klart når du kan se inn i ditt hjerte. Den som ser utenfor drømmer; den som ser innenfor våkner». Sammen kan vi gå på utforskning. Jeg jobber også ut mot skolene og helsestasjonen i kommunen.

 

Miriam Schytte
Pedagog

I Stangehjelpa har jeg samtaler med barn, ungdom og familier. Jeg jobber også ut mot skolene i kommunen, og er spesielt engasjert i det rusforebyggende arbeidet. I mitt arbeid er jeg opptatt av at alle er forskjellige, men også at alle har ressurser og muligheter. Ved å ta disse i bruk kan alle få til endring!

 

Pia Marie Solberg
Psykolog

I Stangehjelpa kommer jeg i kontakt med barn, ungdom og deres familier. Jeg er opptatt av at barn og unge skal bli lyttet til ved å løfte frem deres stemmer. I mitt arbeid ut mot skolene er jeg engasjert i det forebyggende arbeidet. Kunnskap om psykisk helse, som vi alle har, er viktig å være seg bevisst så tidlig som mulig. Vi alle har ressurser og styrker til å leve gode liv. Sammen kan vi finne ut av hva det innebærer for den enkelte. Jeg jobber også opp mot barnevernet og flyktningetjenesten.
 

 
Caroline Miriam Skaar

 
  
Pål André Moen

I min jobb i stangehjelpa snakker jeg med barn, ungdom og deres familier. Jobber ute i skolene i Stange, og har fokus på relasjonsbygging med dem jeg har samtaler med. Ønsker å styrke barn og unges egne iboende ressurser. I stangehjelpa har vi også aktivitetsgruppe for ungdom, hvor vi fokuserer på friluftsliv og mestring av aktiviteter. Jobber ut fra prinsippet «et lag rundt eleven».

«At man, når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden ved al hjælpekunst».
   (Søren Kierkegaard,1859)
 
Paal Andre Moen 
Marianne Farstad
Miljøterapeut /psykisk helsearbeider i Team Barn og Unge

I stangehjelpa møter jeg barn, ungdom og deres familier. Jobber individuelt men også med grupper. Jeg er opptatt av å få til en god relasjon, samt å styrket tro på egne ressurser, og at vi sammen skal jobbe med det de opplever som utfordrende eller vanskelig i hverdagen.
Er spesielt engasjert i forebyggende arbeid ute i skolene, og jobber mye der barn og ungdom selv oppholder seg.
Marianne Farstad 


 

Helsefremmende team

Sunniva Skar Tangen
Fagleder Helsefremmende team
Sosionom

I Stangehjelpa har jeg samtaler med voksne som opplever utfordringer i livet. Jeg er opptatt av å møte alle med respekt og annerkjennelse. Jeg tror at hver enkelt er ekspert på eget liv, så min rolle skal være å bidra til at folk kan gripe tak i ressursene sine og gjøre de endringene de ønsker.

Marianne Furuli
Psykisk helsearbeider

Jeg jobber med voksne som sliter med ulike psykiske helseplager. Jeg er opptatt av endring og økt mestring i hverdagen, og at vi sammen kan se på muligheter og løsninger. Jeg har videreutdanning i Kognitiv Terapi og er kursleder på ulike mestringskurs
Mitra Kiandad
MediYoga instruktør og terapeut

I Stangehjelpa holder jeg kurs i medisinsk yoga, men jobber også som intensivsykepleier ved Hamar sykehus. Har siden 11-års alderen drevet med yoga og forskjellige treningsformer og dans

 
Liv Kirsti Bjørnstad
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg jobber mest med samtaler. Jeg har erfaring med IP som verktøy og som koordinator for ansvarsgrupper. Jeg er opptatt av systemisk- og dialogisk tenkning, og kan ha fokus på både selvopplevelse og relasjoner i samtalene ut i fra hva som passer dem jeg snakker med.
Jeg kan også noe om kognitiv terapi.
Jeg tror vi som mennesker endrer oss hele livet, men at det noen ganger kan være viktig å ta grep i eget liv for å gjøre endringer til det bedre. Endring kan skje som ved en aha- opplevelse eller via en lengre prosess, eks. en bedringsprosess.  Jeg håper jeg kan være en samarbeidspartner i denne sammenheng.

Ingrid Hjermstad
Psykolog

For meg er det viktig å møte mennesker med respekt, forståelse og empati. 
I Stangehjelpa jobber jeg med forebygging og har samtaler med mennesker som ønsker å få det bedre med seg selv. Jeg prøver å legge til rette for at samtalene er tilpasset den enkelte, og at de oppleves nyttige og virksomme. 
Jeg har videreutdanning i EMDR (traumebehandlingsmetode) og videreutdanner meg for tiden innen ISTDP.

Ingrid


 

Aktivitet og livsmestring

Marit Strømstad
Fagleder Aktivitet og Livsmestring
Sykepleier

Vi har alle de samme grunnleggende psykologiske behov for tilknytning, mening, anerkjennelse og verdi.  Jeg ser det som viktig å vektlegge den enkeltes ressurser og de muligheter som de forskjellige fasene av livet gir. Min erfaring er at det alltid er mulig å finne løsninger.

Reidar Thorsrud
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg har samtaler med mennesker som har ulike psykiske helseplager. Jeg holder angstmestringskurs for mennesker med lettere til moderate angstplager. Jeg er også opptatt av hvordan fysisk aktivitet virker inn på den psykiske helsen. I den forbindelse er jeg delaktig i ulike treningstilbudet avdelingen har i samarbeid med Stangehallen. I sommerhalvåret har jeg ansvar for ei gågruppe.

Randi Austeng
Sykepleier

 

Ingunn Nøkleholm
Psykisk helsearbeider

Jeg har samtaler med mennesker med ulike psykiske helseplager. Samtalene kan foregå på kontoret eller ute, alt ettersom hva som passer best for den enkelte. Jeg er en rolig person som er opptatt av å være en god lytter. Jeg er opptatt av å se hele mennesket, og finne og styrke sterke sider.

Marit Skaugli
Spesialsykepleier

Jeg jobber med voksne som har psykiske utfordringer og jeg tror alle mennesker har mulighet til å få et godt liv. Rollen min kan være en samtalepartner, hvor vi sammen finner veien videre. I tillegg til psykisk helse, har jeg kunnskap om alvorlig sykdom og livets slutt

Marit Skaugli
Bjørnar Midtbruket
Sykepleier
 

Knut Nilsen
Miljøarbeider
 

Jeg jobber med rus og psykiske problemer.Jeg har tett samarbeid med de øvrige i hjelpeapperatet og hjelper til med å tilrettelegge dagliglivet for folk som trenger hjelp fra oss.


 

Rus og Avhengighet

Are Stenfeldt-Nilsen
Erfaringskonsulent

Jeg hjelper hovedsaklig folk med rusproblemer, men også pårørende. Videre er jeg en slags "datamann" i Stangehjelpa og jeg bidrar med erfaringskompetanse inn i tjenesten i forskjellige sammenhenger; både direkte mot brukere men også i møter og på "systemnivå"


Christopher Britten Lind
Erfaringskonsulent / 12-trinnsterapeut
 

Jeg jobber til daglig som terapeut i Stangehjelpa dagbehandling (12-trinnsbehandling). Det går ut på å lede prosessgrupper, holde psykoedukative leksjoner og å ha individuelle samtaler. Fokuset mitt er å bruke mine erfaringer til å støtte og veilede andre til å  finne sine styrker til å gjøre positive endringer for seg selv.
 

Marianne Engen
Spesialsykepleier


​Jeg jobber som terapeut i 12-trinnsbehandlingen og har videre individuelle samtaler med voksne med forskjellige behov,

Rita Oja
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

 
Inger-Lise Hagen
Psykolog
 


 

Eldre

Line Lysbakken
Fagleder for Eldre
Psykologspesialist

 

Tove Mette Lystad Granli
Psykisk helsearbeider

Jeg jobber 50% i Stangehjelpa og 50% i Arbeidstreningsgruppen(NAV Stange). I Stangehjelpa jobber jeg med eldre.

I Arbeidstreningsgruppen  jobber  jeg med ungdommer som har avsluttet skolegangen, som ikke har noen aktiviteter i hverdagen for å få dem ut i aktivitet igjen. Å ha en god relasjon er en forutsettnign for å kunne hjelpe.  Jeg legger stor vekt på brukermedvirkning, at brukerne har aktiviteter og kan mestre sin hverdag på best mulig måte.


 

Stangehjelpa Aktivitetshus

Hege Kvisgaard
Fagleder Stangehjelpa Aktivitetshus
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg arbeider ved Stangehjelpa aktivitetshus. Det er et lavterskel tilbud til mennesker med psykiske helseproblemer. Det er en møteplass for dem som ønsker sosialt samvær, fysisk aktivitet, hobbyaktiviteter og kulturelle opplevelser i et fellesskap.

 

Randi Sand Skjærbekk
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid
 

Jeg holder til på Stangehjelpa Aktivitetshus og deltar på det meste av den daglige driften. Jeg har kontor i underetasjen, og jeg har et spesielt ansvar for loppa. Jeg er opptatt av å sammen se på muligheter til endring, og at den enkelte blir styrket til å håndtere sine utfordringer på en god måte.

Tom Kristiansen
Miljøarbeider
 

Jeg holder til på Stangehjelpa Aktivitetshus, og bidrar med aktiviteter, og hjelp til de som besøker oss her. Det er viktig å kunne utgjøre en forskjell i hverdagen, alle har noe positivt å bygge videre på.  Jeg synes jeg har verdens beste jobb!