Reguleringsplan er en sekkebetegnelse for områderegulering og detaljregulering. Områderegulering og detaljregulering er de betegnelsene som brukes i plan- og bygningsloven.

En reguleringsplan er et kart med tilhørende bestemmelser som gir føringer for hva du kan bygge, eller hvordan du kan bruke bygget eller området der du bor. Reguleringsplaner er som kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel, juridisk bindende. Reguleringsplaner med bestemmelser brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, eller etter krav fastsatt i områderegulering eller kommunedelplaner.

Reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser for din eiendom, kan du søke frem enten gjennom PlanDialog (se menyen til venstre) eller ved å bruke kommunens kartsystem, Hedmarken kart.

Et reguleringskart viser hvilket formål en eiendom er regulert til gjennom fargekoder, tekst og plannummer. Fargene varierer etter hvilket reguleringsformål et område har. For eksempel kan gul farge vise den delen av tomten som er regulert til bolig. Det er den du bruker i beregningen av bebygd areal (fotavtrykket).

Reguleringskart er gyldig dersom det ikke har skjedd endringer i eksisterende forhold som for eksempel reguleringen, eiendomsgrenser, nærliggende bebyggelse siden kartet ble utstedt.

 

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan. Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. Nedenfor ser du hvordan planprosessen utarter seg:

siden er under oppbygging