Omringet av Mjøsa og det verdifulle kulturlandskapet er Ottestad det urbane tettstedet i Stange. Med nærhet til Hamar by fremstår Ottestad som en bydel til Hamar. I SMAT-planen har Ottestad fått formell status som kommunedelssenter. I større grad enn før ønsker Stange kommune å synliggjøre Ottestads rolle som kommunedelssenter. Sentralt i denne strategien står videreutviklingen av Vikaområdet.

Ved å tydeliggjøre bydelssenteret med næring – og handel, samtidig som det legges til rette for gode møteplasser både innendørs og utendørs, skal områdets rolle som kommunedelssenter og bydel tydeliggjøres. Det vil i løpet av planperioden iverksettes mulighetsstudier i Vikaområdet for å legge mer detaljerte føringer for videre utvikling av kommunedelssenteret (jf. vedtak i sak 40/11). En helhetlig utvikling av Åkershagan vil også få økt fokus i planperioden.