Tangen stasjon

KOMMUNEDELPLAN TANGEN ER VEDTATT

Kommunedelplan for Tangen ble vedtatt av Stange kommunestyret 18.06. 2014.06.

Etter et planarbeid som har pågått i 2 år, er nå planen vedtatt. I løpet av planprosessen har det vært blant annet vært medvirkningsarbeid, utredninger og kontakt med myndigheter, som har ført til en gjennomarbeidet plan. Den tar hensyn til ulike føringer, interesser og intensjoner for best mulig utvikling av Tangen. Planperioden er på 12 år, men planen peker også lengre framover.

Det er etter offentlig ettersyn (høring) gjort noen endringer som en konsekvens av innsigelser fra offentlige myndigheter. Disse gjelder først og fremst boligområder som er redusert lengst i nord og atkomstvegen som nå vises som en ikke-jurisdisk bindene sone hvor veg og kryssløsning med fylkesvei 222 skal løses.

 Kommunedelplanen består av 3 deler.  Planbeskrivelsen er et omfattende dokument som inneholder det faglige grunnlaget som planen er basert på i form av utredninger, temakart, oppsummering av plansmie og mulighetsstudie, analyser, tabeller og illustrasjoner osv. Videre består planen av planbestemmelser og retningslinjer  og plankart. Begge disse er juridisk bindende og viktige verktøy for tiltakshavere og utviklere på Tangen, så vel som for offentlige saksbehandlere som skal håndtere videre planforslag og byggesøknader.

Planmaterialet er nå tilgjengelig sammen med bakgrunnsmateriale fra planprosessen slik som rapport fra plansmia, mulighetsstudien, høringsuttalelser med mer:

 

Andre relevante dokumenter: