NAV Stange har som visjon å gi mennesker muligheter. Målet er å bidra til at få flest mulig er i arbeid og aktivitet.

Slik får du kontakt med NAV:

  • Nav.no. Du finner raskest svar på de fleste spørsmål på Navs nettsider.  Litt lengre ned på siden er det lenket direkte til mer informasjon og søknadsskjemaer til sosiale tjenester.
  • Kontaktsenteret 55 55 33 33
  • Åpningstid for dropin mandag, onsdag, fredag klokken 10.00-12.00

  • Dørene åpnes ved timeavtaler.

Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret

  • Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning
  • Økonomisk stønad
  • Midlertidig botilbud
  • Individuell plan
  • Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte. Er du under 30 år, har du plikt til å delta i aktivitet for å motta økonomisk sosialhjelp

Opplysning, råd og veiledning

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å forebygge eller løse din og din families sosiale problemer. Du kan lese mer om dette her:

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/generelle-råd-og-veiledning

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Du kan få mange svar på spørsmål om gjeld og hvordan du skal få pengene dine til å strekke til om du ringer Økonomirådstelefonen i NAV, tlf. 55 55 33 39

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet..

Midlertidig  botilbud (nødsituasjon)

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Individuell plan

Mottar du tjenester også utenfor NAV, kan du be din NAV-veileder om å få en individuell plan for å koordinere tjenestene.

Bostøtte (Husbanken.no)

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er en ordning som Husbanken tar seg av, men dersom du søker økonomisk sosialhjelp, kan NAV sette krav om at du søker bostøtte.

Klage

Du har rett til å klage på vedtak du er uenig i. Det gjør du ved å fylle ut en erklæring om klage, og sende den til Nav-kontoret.