hentet fra Stange Historielags årbok fra 1987:

Stange kommunestyre behandlet i sak 117/84 kulturutvalgets forslag om å starte arbeidet med å lage kommunevåpen for Stange, og sluttet seg til forslaget med visse endringer. I februar 1985 ble invitasjon sendt ut til Stange Historielag, velforeninger og skoler med oppfordring til å sende inn forslag til motiver. Men responsen var liten. Tre personer kom med en del forslag som ble vurdert av Riksarkivet. Ingen kunne utnyttes direkte. Men ett av Gyda Lahlums forslag, en stilisert utgave av Thorbjørnsens maleri ”Plogkaren” inneholder en detalj som kan utnyttes heraldisk – nemlig en ard.

Samtidig var det kjent at kunstneren Arne Løvstad, Oslo – opprinnelig fra Hedemarken – hadde arbeidet så mye med arden som motiv for kommunevåpen at Riksarkivet ikke hadde noen innvendinger mot hans forslag. Kultursjef Terje Moshaug fikk reservert motivet gjennom et brev fra Riksarkivet, og hans forslag om å velge arden som motiv ble vedtatt i kommunestyrets møte 16. oktober 1985. Hedmarksarden er et motiv som uten videre forklaring kan oppfattes av kommunens innbyggere.

I brev av 20. desember 1985 meddelte Riksarkivet til Arne Løvstad at de ikke hadde noen merknader til kunstnerens skisse av våpen, flagg og segl (stempel) og at motivet ”ard” var reservert for Stange kommune inntil saksbehandling var avsluttet.

I kommunestyrets møte 12. februar 1986 ble det vedtatt å velge sølv ard på grønn bunn som metall/farge på kommunevåpenet. På dette grunnlag utarbeidet Arne Løsvtad ferdige tegninger til våpen, flagg og segl (stempel), og Riksarkivet godkjente utførelsene i brev av 13. mars. Søknaden ble sendt 8. april til fylkesmannen i Hedmark med videre ekspedisjon til Kommunal- og Arbeidsdepartementet 15. april.

I statsråd 20. juni 1986 ble det så bestemt:

”Stange kommunestsyres vedtak 12. februar 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes. Stange kommunes våpen blir: I grønt en sølv ard. Stange kommunes flagg blir: I grønt en hvit ard.”